BỘ XÂY DỰNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 426/BXD-KTQH
V/v Điều chỉnh QH chi tiết 1/500 Dự án Khu Đoàn ngoại giao tại Hà Nội

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2009

Kínhgửi: Tổng công ty xây dựng Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 235/TCT-PTDA ngày 16/02/2009 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội về việc xin chủtrương điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Đoàn ngoại giao, huyện Từ Liêm,thành phố Hà Nội; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Dự án Khu Đoàn ngoại giao tạihuyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội do Tổng Công ty xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tưđã được triển khai từ năm 2001 trên cơ sở Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầngđã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày11/4/2001 và Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu Đoàn ngoại giao đã được Chủtịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 46/2006/QĐ-UBngày 10/4/2006.

Ngày 18/12/2007. Chủ tịch Uỷ bannhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 Khuđô thị Tây Hồ Tây tại Quyết định số 146/2007/QĐ-UBND Đây là khu vực có cáccông trình kiến trúc cao tầng, hiện đại và có vị trí tiếp giáp với Khu Đoànngoại giao.

Để đảm bảo việc tổ chức khônggian, kiến trúc cảnh quan của Khu Đoàn ngoại giao gắn kết chặt chẽ, phù hợp vớiquần thể không gian kiến trúc của Khu đô thị Tây Hồ Tây và khu vực xung quanh,Bộ Xây dựng thống nhất về chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng KhuĐoàn ngoại giao.

2. Việc điều chỉnh quy hoạch chitiết xây dựng Khu Đoàn ngoại giao phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Việc điều chỉnh quy mô dân số,mật độ xây dựng không làm ảnh hưởng tới tính chất và mục đích của dự án theoQuy chế quản lý, thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và đầu tư xâydựng các công trình thuộc Khu Đoàn ngoại giao tại thành phố Hà Nội đã được banhành theo Quyết định số 1783/QĐ-BXD ngày 16/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Tổ chức không gian, kiến trúccảnh quan phải đảm bảo phù hợp và hài hòa với không gian kiến trúc, cảnh quancủa Khu đô thị Tây Hồ Tây và khu vực xung quanh, đặc biệt là khu vực giáp tuyếnđường 50m và 60m của thành phố.

- Hệ thống hạ tầng xã hội và kỹthuật phải đồng bộ, đáp ứng đủ yêu cầu do tăng quy mô dân số, mật độ và chiềucao công trình của khu vực. Đảm bảo việc khớp nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật vớicác dự án xung quanh và tổng thể quy hoạch của khu vực Tây Hồ Tây;

3. Căn cứ ý kiến của UBND thànhphố Hà Nội tại văn bản số 478/UBND-GT ngày 16/01/2009, Tổng công ty xây dựng HàNội chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội để triểnkhai tiếp các công việc theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội;
- Lưu: VP, Vụ KTQH (NHL- 02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính