TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 426/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan Bắc Ninh.

Tiếp theo công văn số 794/GSQL-THngày 05/10/2012 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan gửi Cục Hải quan TP Hà Nộivề việc từ chối C/O mẫu D số tham chiếu 0003942/SER /2012 của Công ty TNHH ShoeiViệt Nam (tờ khai hải quan số 228/NSX01 ngày 19/10/2012 tại Chi Cục Hải quanICD Tiên Sơn) do chữ ký trên C/O không có trong danh sách mẫu chữ ký của ngườicó thẩm quyền ký C/O mẫu D của Indonesia, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ýkiến như sau:

Chữ ký của Ông (bà) Suganda, ngườicó thẩm quyền cấp C/O mẫu D của Indonesia, đã được Tổng cục Hải quan thông báotại công văn số 248/TCHQ-GSQL ngày 14/01/2013 của Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố. Tiếp đó, Tổng cục Hải quan nhận được thư của cơ quan cấp C/O của Indonesiaxác minh C/O dẫn trên là hợp lệ. Vì vậy, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đềnghị đơn vị tiến hành kiểm tra, đối chiếu và xử lý theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Shoei Việt Nam (để biết)
(Đ/c: Số 11, đường 9, VSIP Bắc Ninh, Từ Sơn, Bắc Ninh)
- Cục Hải quan TP Hà Nội (để phối hợp);
- Lưu: VT, TH (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn