BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 426/TCT-CS
V/v Lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2012

Kínhgửi : Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận

Trả lời công văn số 4621/CT-THNVDT ngày 30/12/2011 của Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận đề nghị hướng dẫnvề giá đất tính lệ phí trước bạ đối với nhà chung cư. Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

- Tại Điều 5 Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạquy định:

"Giá tính lệ phí trước bạlà giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành để làmcăn cứ tính lệ phí trước bạ.

1.2- Trong quá trình thực hiện,cơ quan thuế có trách nhiệm phát hiện kịp thời tài sản đăng ký nộp lệ phí trướcbạ nhưng chưa được quy định trong bảng giá tính lệ phí trước bạ của địa phươnghoặc giá quy định trong bảng giá chưa phù hợp với quy định thì phải có ý kiếnđề xuất kịp thời gửi Sở Tài chính để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quanđược uỷ quyền ban hành bảng giá để bổ sung, sửa đổi bảng giá tính lệ phí trướcbạ cho phù hợp."

Căn cứ quy định trên, đề nghịCục Thuế tỉnh Ninh Thuận căn cứ vào giá đất và giá nhà do Ủy ban nhân dân tỉnhquy định để làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà chung cư.

Trường hợp Cục Thuế Ninh Thuậnphát hiện các tài sản đăng ký nộp lệ phí trước bạ nhưng chưa được quy địnhtrong bảng giá tính lệ phí trước bạ của địa phương hoặc giá quy định trong bảnggiá chưa phù hợp với quy định thì đề nghị Cục Thuế có ý kiến đề xuất kịp thờigửi Sở Tài chính để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan được uỷ quyền banhành bảng giá để bổ sung, sửa đổi bảng giá tính lệ phí trước bạ cho phù hợp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cụcthuế tỉnh Ninh Thuận được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn