THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 426/TTg-KTN
V/v cơ chế thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối 2 tỉnh Thái Bình - Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (tờ trình số 191/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2012); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư(công văn số 111/BKHĐT-KTĐPLT ngày 05 tháng 01 năm 2013), Tài chính (công vănsố 18301/BTC-ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012), Giao thông vận tải (công văn số 10499/BGTVT-KHĐT ngày 11 tháng 12 năm 2012) và Xây dựng (công văn số 118/BXD-KTXDngày 22 tháng 01 năm 2013) về việc áp dụng một số cơ chế thực hiện Dự án đầu tưxây dựng tuyến đường bộ nối 2 tỉnh Thái Bình - Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về việc huy động, sử dụng nguồn vốn: Ủy ban nhân dân tỉnhThái Bình làm việc cụ thể với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để bố trívốn trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch đã phân bổ, bảo đảm tiến độ Dự án.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình:

- Quyết định việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án nêu trêntheo quy định hiện hành và hướng dẫn của Bộ Xây dựng (công văn số 900/BXD-KTXDngày 01 tháng 6 năm 2012 về hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầutư xây dựng công trình).

- Xem xét, quyết định theo thẩm quyền về việc áp dụng hìnhthức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt quy định tạiQuyết định số 50/2012/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Đồng ý việc miễn bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Dự án nêutrên như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 111/BKHĐT-KTĐPLT ngày 05 tháng 01 năm 2013 và Bộ Tài chính tại công văn số 18301/BTC-ĐT ngày 28tháng 12 năm 2012./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- UBND tỉnh Hà Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý của TTgCP, Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, V.III, TH;
- Lưu: VT, KTN (3), C 28

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải