BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 4261/TCHQ-KTTT
V/v: chính sách thuế hàng
quà tặng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2006

Kính gửi

Thư Viện Trung Tâm – Đh Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh(K6- Linh Trung- Thủ Đức- TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 57/2006/TVTT ngày 5/9/2006 của Thư viện trung tâm Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đề nghị miễn thuế nhập khẩu lô hàng sách do trường Đại học Seatle – Hoa Kỳ tặng, có tổng trị giá 1.700 USD (khoảng 27.000.000 VND). Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 19/4/2006, Tổng cục Hải quan có công văn số 1661/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế nhập khẩu hàng quà tặng trả lời công văn số 579/ĐHQG-QHQT ngày 3/4/2006 của ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, căn cứ Điểm 4.2.1, Mục II, Phần D, Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, nhập khẩu thì: hàng hóa là quà biếu, quà tặng của các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài tặng cho các tổ chức Việt Nam có trị giá hàng hóa không vượt quá 30 triệu đồng thì được xét miễn thuế. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết miễn thuế là Cục Hải quan địa phương nơi đơn vị mở tờ khai nhập khẩu.

Căn cứ điểm 13, Mục II, Phần A, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì: sách giáo trình, sách khoa học kỹ thuật thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu.

Đề nghị Thư viện trung tâm liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan địa phương nơi đơn vị mở tờ khai để được giải quyết theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Thư viện trung tâm - Trường ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An