BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
Số: 4261/TCT-CS
V/v: Quản lý, sử dụng hóa đơn.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 809/CT-HCQTTVAC ngày 28/03/2014 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk đề nghị hướng dẫn vướng mắc trong quản lý, sử dụnghóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Về báo cáo hóa đơn
Căn cứ Điều 25 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính quy định báo cáo tình hình sử dụnghóa đơn:
“Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này)”
Tại mục 2 công văn số 7527/BTC-TCT ngày 12/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế:
“...Yêu cầu các doanh nghiệp mới thành lập và hoạt động dưới 12 tháng chỉ được đặt in hóa đơn khi có xác nhận của cơ quan Thuế và phải báo cáo việc phát hành và sử dụng hóa đơn hàng tháng. Tăng cường công tác kiểm tra việc phát hành sử dụng hóa đơn đối với các doanh nghiệp mới thành lập”.
Căn cứ quy định trên và theo trình bày của Cục Thuế, Tổng cục Thuế nhất trí với quan điểm của Cục Thuế như sau: doanh nghiệp mới thành lập và hoạt động dưới 12 tháng nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng chậm nhất là ngày 30 của tháng tiếp sau hoặc cùng thời gian nộp hồ sơ khai thuế GTGT và không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hóa đơn theo quý.
Từ ngày 01/6/2014, việc báo cáo tình hình sử dụng hóađơn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Từ ngày 01/9/2014, việc báo cáo tình hình sử dụng hóađơn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính.
2. Xử lý mất hóa đơn đã lập
Tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định: “1. Khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán phải lập hóa đơn. Khi lập hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định này”.
Tại điểm a khoản 4 Điều 38 Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn quy định:
“4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:
a) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn…”
Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp doanh nghiệp làm mất hóa đơn đã lập nhưng chưa giao cho khách hàng, khi lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi mất hóađơn chưa giao cho khách hàng thì doanh nghiệp đã vi phạm vào Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
3. Xử lý hóa đơn bị cơ quan thuế áp dụng cưỡng chế thuế bằng biện pháp thông báo hóađơn không còn giá trị sử dụng, ngày 11/9/2014 Tổng cục Thuế đã có công văn số 3938/TCT-QLN trả lời Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa (công văn số 3938/TCT-QLN được đăng tải trên Website Tổng cục Thuế).
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Vụ PC -BTC;
- Vụ PC, TVQT, QLN -TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?

>> Xem thêm:  Người nước ngoài gốc Việt Nam có được mua đất không ? Thủ tục mua đất đứng tên hai vợ chồng ?