VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4261/VPCP-ĐMDN
V/v chuyển Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương thành Công ty TNHH 1 TV.

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh (công văn số 1922/UBND-CNN ngày 23 tháng 4 năm 2013) vềviệc chuyển Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương thành Công ty tráchnhiệm hữu hạn một thành viên, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Công ty chế biến thựcphẩm xuất khẩu Hùng Vương thực hiện cổ phần hóa, vì vậy không chuyển Công tynày thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Ủy ban nhân dân thành phốHồ Chí Minh căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp này sau khi xử lý tàichính và xác định lại giá trị doanh nghiệp để lựa chọn hình thức sắp xếp phùhợp với quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủyban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn, Các Vụ: KTTH, KTN, V.III;
- Lưu: VT, ĐMDN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn