TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42613/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Văn phòng Bộ Lao động Thương binhvà Xã hội
Địa chỉ: 12 ph Ngô Quyền, Q.Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
MST: 0100774328

Trả lời công văn s 246/VP-KTTC ngày 08/6/2015 của Văn phòng Bộ Lao động Thương binh và Xãhội (sau đây gọi tắt là Văn phòng) đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu, thuế TNDN nộp thuếtheo tỷ lệ ấn định, hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến nhưsau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghđịnh số 209/2013/NĐ-CP ngày18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều LuậtThuế giá trị gia tăng.

+ Tại khoản 15 Điều 4 Chương I quy định đối tượng không chịuthuế:

“15. Xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, sách chínhtrị, sách giáo khoa,giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học-kỹ thuật, sách in bằng chữ dân tộc thiu s và tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền c động, kể cả dưới dạng băng hoặc đĩa ghi tiếng; ghi hình, dữ liệu điện tử; tiền, in tiền.

Báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, bao gồm cả hoạt độngtruyền trang báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành...”

+ Tại Khoản 2 Điều 13 quy định số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phươngpháp tính trực tiếp trên giá trịgia tăng bằng tỷ lệ % nhânvới doanh thu.

- Căn cứ khoản 5 Điều 3 Chương II Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhậpdoanh nghiệp quy định phương pháp tính thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thubán hàng hóa, dịch vụ.

- Căn cứ khoản 1 Điều 16Chương III Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định vềhóa đơn bán hàng hóa, cung ng dịch vụ quy định nguyên tắc lậphóa đơn.

- Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 Chính phủ.

+ Tại Khoản 5 Điều 11 quy đnh khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếptrên doanh thu.

+ Tại Khoản 6 Điều 12 quy định khai thuế thu nhập  doanh nghiệp quý tính theotỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa,dịch vụ.

Đơn vị đang sử dụng mẫu “Hóa đơn bán hàng” mua tại cơ quanthuế.

Căn cứ các quy định trên:

- Khi phát sinh hoạt động thu tiền các dịch vụ Văn phòng thực hiện xuất hóa đơn bán hàng theo quy định.

- Về thuế GTGT:

Văn phòng thực hiện nộp thuế GTGT theo quy định tại Khoản 2Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 và kê khai thuế theo Khoản 5 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BộTài chính

+ Hoạt động thu tiền dịch vụ phối hợp tuyên truyền thực hiệnchính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội với Bảo hiểmxã hội Việt Nam thuộc đối tượng không chịuthuế GTGT thì không áp dụng tỷ lệ (%) trên doanh thu đối với doanh thu này.

+ Hoạt động thu tiền dịch vụ cho thuê quảng cáo tại khoảngtrống cầu thang thuộc đối tượng chịu thuế GTGTtheo tỷ lệ ấn đnh 5% trêndoanh thu.

- Về thuế TNDN:

Khi thu tiền các dịch vụ đơn vị nộp thuế TNDN theo khoản 5Điều 3 Chương II Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính và kê khaithuế TNDN theo Khoản 6 Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (theo tỷ lệ là 5% trên doanh thu cung cấp, dịch vụ).

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Văn phòng được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
P.KT5;
-
P.Pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn