VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4262/VPCP-QHQT
V/v thực hiện dự án VNREDSat-1.

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông;
- Các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;
- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Xét đề nghị của Viện Hàm lâm Khoahọc và Công nghệ Việt Nam (văn bản số 816/VHL-KHTC ngày 16 tháng 5 năm 2013) vềquá trình thực hiện dự án VNREDSat-1, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Viện Hàn lâm Khoa học vàCông nghệ Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơquan liên quan soạn thảo và ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý vận hànhkhai thác hệ thống viễn thám VNREDSat-1; chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học vàCông nghệ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế, chính sáchtrong việc triển khai sử dụng ảnh vệ tinh bảo đảm hiệu quả; báo cáo Thủ tướngChính phủ.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, BộTài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dụcvà Đào tạo, Ban Chỉ đạo Tây nguyên, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ,Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc giathành phố Hồ Chí Minh chủ động phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệViệt Nam nghiên cứu ứng dụng và khai thác ảnh vệ tinh trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; Các Vụ: KGVX, KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam