BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-----------

Số: 4263/QLD-KD

V/v: Ban hành và hướng dẫn danh mục chấm điểm kiểm tra GPP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2010

Kính gửi:

- Sở Y tế tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
- Hội Dược học Việt Nam
- Tổng công ty dược Việt
Nam

Ngày 24/01/2007Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT về việc triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP);

Để thống nhất trên toàn quốc việc thanh kiểm tra, đánh giá, công nhận GPP của cơ quan quản lý dược và tạo điều kiện để cơ sở bán lẻ thuốc tự kiểm tra đánh giá việc thực hiện GPP:

1. Cục Quản lý dược ban hành Danh mục chấm điểm kiểm tra “Thực hành tốt nhà thuốc”. Danh mục chấm điểm kiểm tra “Thực hành tốt nhà thuốc” được đăng tải trên website của Cục Quản lý dược: http://dav.gov.vn/Thực hành tốt/Thực hành tốt nhà thuốc

Danh mục này thay thế Danh mục kiểm tra “Thực hành tốt nhà thuốc” ban hành kèm theo công văn số 2313/QLD-CL ngày11/5/2007 của Cục Quản lý dược Việt Nam.

2. Cục Quản lý dược đề nghị Đồng chí Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội Dược học Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổng công ty dược Việt Nam phổ biến hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc thực hiện Danh mục chấm điểm kiểm tra “Thực hành tốt nhà thuốc” kèm theo công văn này.

3. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành kiểm tra, đánh giá công nhận các cơ sở bán lẻ thuốc theo Nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP và Danh mục chấm điểm kiểm tra “Thực hành tốt nhà thuốc”.

Các cơ sở kinh doanh đã nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra GPP trước ngày ban hành công văn này có thể lựa chọn kiểm tra theo Danh mục kiểm tra “Thực hành tốt nhà thuốc” ban hành kèm theo công văn số 2313/QLD-CL hoặc Danh mục chấm điểm kiểm tra “Thực hành tốt nhà thuốc” ban hành kèm theo công văn này.

Cục Quản lý dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

>> Xem thêm:  Có được bồi thường đất rừng khi nhà nước thu hồi với mục đích quốc phòng an ninh không ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Cao Minh Quang (để b/c);
- Thanh tra BYT; Cục QLKCB;
- Viện KN thuốc TW, Viện KN thuốc TP.HCM;
- Cục Quân y (Bộ Quốc phòng);
- Cục Y tế (Bộ Công An);
- Cục Y tế GTVT (Bộ GTVT);
- Lưu VT, QLD (2b);

CỤC TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

>> Xem thêm:  Mua đất thuộc quy hoạch, nằm trong hành lang an toàn đường sắt đô thị khi thu hồi có được bồi thường ?