VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4263/VPCP-KTTT
V/v mức lãi suất cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2003

Kính gửi:

- Ngân hàng Chính sách xã hội.
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xét đề nghị của Ngân hàng Chính sách xã hội (công văn số 835/NHCS-KHNV ngày 15 tháng 8 năm 2003) về mức lãi suất cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài được áp dụng cơ chế lãi suất cho vay ưu đãi. Mức lãi suất bằng với mức lãi suất cho vay ưu đãi hộ nghèo.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự