VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4267/VPCP-KGVX
V/v tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định số 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Nội vụ.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đàotạo tại công văn số 2928/BGDĐT-VP ngày 07 tháng 5 năm 2013 về việc tổ chức Hộinghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định số 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Phó Thủtướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủtrì, phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị địnhsố 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Thời gian tổ chức Hội nghị dự kiến sau ngày 11tháng 6 năm 2013.

Phó Thủ tướng sẽ dự và có ý kiếnchỉ đạo tại Hội nghị.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác Bộ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định, các Vụ: TH, PL, TCCV, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3),VM.13

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định