BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4268/BHXH-NVGĐ1
V/v hướng dẫn tiếp nhận thẻ BHYT.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Các cơ sở khám chữa bệnhbảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến cơ sở ytế một số nội dung trong việc tiếp nhận thẻ BHYT như sau:

1. Đối với trẻ em dưới 3 tháng tuổi khi đi KCB bằnggiấy khai sinh, chứng sinh:

- Cơ sở khám chữa bệnh phải ghi rõ ngày, tháng, nămsinh vào cột (C hoặc D) biểu mẫu mẫu 79a, 80a (bảng thống kê chi phí ngoại trú,nội trú hằng tháng).

- Thống kê đầy đủ địa chỉ: số nhà (nếu có); đường(ấp); phường / xã; quận/ huyện; tỉnh/thành phố theo địa chỉ trên hộ khẩu củangười mẹ.

- Trường hợp trẻ thiếu các thông tin trên sẽ khôngđược quỹ KCB BHYT thanh toán.

2. Về các thông tin ghi trên thẻ BHYT do Bảo hiểm xãhội Tp. Hồ Chí Minh phát hành (mã tỉnh: 79):

2.1. Đối với thông tin ngày, tháng, năm sinh:

a. Trường hợp thẻ BHYT có ghi ngày tháng năm sinhnhưng trên giấy tờ tùy thân chỉ có năm sinh (cùng năm sinh) thì vẫn giảiquyết bình thường.

Ví dụ:

+ Thẻ BHYT ghi ngày, tháng năm sinh là: 01/01/1965hoặc 1965

+ Giấy tờ tùy thân chỉ ghi năm sinh 1965.

b. Trường hợp thẻ BHYT chỉ ghi năm sinh, ghi ngày 01/01/năm sinh hoặc 01/7/năm sinh nhưng trên giấy tờ tùy thân ghi đầy đủ ngày,tháng, năm sinh thì cơ sở KCBvẫn tiếp nhận giải quyết một lần và hướngdẫn người có thẻ về cơ quan Bảo hiểm xã hội (nơi phát hành thẻ) để được cấp đổithẻ. Riêng các đối tượng hưu trí, học sinh sinh viên vẫn được giảiquyết không yêu cầu đi đổi thẻ.

Ví dụ:

+ Thẻ BHYT ghi ngày, tháng, năm sinh: 1965 hoặc01/01/1965

+ Giấy tờ tùy thân ghi: 25/5/1965.

2.2. Đối với thông tin địa chỉ ghi trên thẻ: Địa chỉghi trên thẻ có thể theo nơi cư trú (thường trú, tạm trú) hoặc tên đơn vị côngtác.

3. Về thông tin 5 năm tham gia BHYT liên tục: Hiệnnay việc in tiêu chí này trên thẻ chưa đầy đủ, vì vậy đề nghị cơ sở KCB chỉgiải quyết 100% khi người bệnh có giấy xác nhận tham gia liên tục đủ 5năm và đã đồng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng tối thiểu của ngành Bảo hiểmxã hội.

Trân trọng ../.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chức năng;
- BHXH quận, huyện;
- Sở Y tế Tp. HCM (để p/h);
- Lưu: VT, NVGĐ1.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lưu Thị Thanh Huyền