BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4269 TC/TCT
V/v phát hành thu phí đường bộ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ pháp lệnh Phí và lệ phí và Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 109/2002/TT-BTC ngày 6/12/2002 của Bộ Tài chính quy định chi tiết chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ.

Qua một thời gian thực hiện, để góp phần hạn chế ùn tắc giao thông do phải mất thời gian mua vé tại từng trạm thu phí, ngoài các loại vé thu phí đường bộ đang áp dụng hiện hành quy định tại Thông tư số 109/202/TT-BTC nêu trên, kể từ ngày 1.6.2003 Bộ Tài chính sẽ phát hành thí điểm bổ sung mộ số loại vé lượt có tiêu đề là “Phí quốc lộ lượt”, mệnh giá 10.000 đồng/vé/lượt, áp dụng như sau:

1. Vé “Phí quốc lộ lượt” áp dụng đối với các xe ô tô con dưới 12 chỗ ngồi (các phương tiện không phải là xe ô tô con vẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2002/TT-BTC ).

2. Vé “Phí quốc lộ lượt” có giá trị đối với các trạm thu phí quốc lộ do Nhà nước quản lý

3. Không áp dụng vé “Phí quốc lộ lượt” đối với các trạm thu phí sau đây:

- Các trạm thu phí đường bộ đầu tư để kinh doanh (BOT hoặc hình thức kinh doanh khác), không phân biệt là quốc lộ hay đường địa phương.

- Các trạm thu phí đường bộ do địa phương quản lý (đường địa phương).

Các phương tiện giao thông mỗi lần đi quan các trạm thu phí nêu trên trực tiếp mua vé tại trạm theo quy định hiện hành.

4. Mỗi vé “Phí quốc lộ lượt” chỉ có giá trị sử dụng một lần qua một trạm thu phí quốc lộ, các tổ chức, cá nhân sử dụng ô tô 12 chỗ ngồi có thể mua vé “Phí quốc lộ lượt” theo yêu cầu (không hạn chế số lượng) tại bất kỳ trạm thu phí quốc lộ thuận tiện nhất và mỗi lần đi qua một trạm thu phí quốc lộ, người điều khiển phương tiện phải xuất trình một vé lượt.

5. Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) in, phát hành vé “Phí quốc lộ lượt” theo mẫu quy định thống nhất. Vé gồm 3 phần: Phần lưu tại cuống, phần lưu tại cửa soát vé, phần người nộp lệ phí giữ (làm chứng từ thanh toán) theo nội dung, màu sắc, kích cỡ quy định.

6. Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nơi có trạm, thu phí quốc lộ) nhận vé tại Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để cung cấp cho các trạm thu phí quốc lộ (trừ trạm BOT), Việc thanh toán, quyết toán vé giữa cơ quan Thuế và các trạm thu phí thực hiện theo chế độ quản lý biên lai thu phí, lệ phí hiện hành.

7. Các trạm thu phí có trách nhiệm bán vé “Phí quốc lộ lượt” cho mọi đối tượng có nhu cầu; thực hiện thanh toán, quyết toán vé đồng thời với việc thanh toán quyết toán tiền thu phí đường bộ theo quy định tại Thông tư 109/2002/TT-BTC .

8. Tiền bán vé “Phí quốc lộ lượt” ,các đơn vị thu phí đường bộ thực hiện thu, nộp (nộp ngân sách Nhà nước hoặc tạo nguồn hoàn trả vốn vay) và quản lý sử dụng tiền bán vé “Phí quốc lộ lượt” theo quy định tương ứng tại phần II Thông tư số 109/2002/TT-BTC .

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc liên hệ với các trạm thu phí quốc lộ nơi gần nhất để mua vé “Phí quốc lộ lượt” theo nhu cầu./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung