UBND TỈNH AN GIANG
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 427/SXD-KTQH
V/v báo cáo tình hình cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh

Long Xuyên, ngày 21 tháng 09 năm 2010

 

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Trong thời gian qua, Sở Xây dựng đãthực hiện chủ trương phân cấp mạnh cho chính quyền địa phương chủ động trongviệc cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật, tạo thuận lợi cho cáctổ chức và cá nhân trong việc lập thủ tục cấp phép xây dựng đẩy nhanh tiến độđầu tư xây dựng. Công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng đã đạtđược những kết quả tốt.

Theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnhvà Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tổng hợp đánh giá những thuận lợi, khó khănvà đề xuất các biện pháp khắc phục để quản lý tốt hơn trong công tác cấp phépxây dựng, quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện công tác thông tin báocáo và chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dânhuyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo phòng Công Thương (QLĐT) sớm hoàn thànhnội dung báo cáo theo mẫu đính kèm văn bản này và trên Website Sở Xây dựng (http://soxaydung.angiang.gov.vn),gửi về Sở Xây dựng An Giang, địa chỉ số 01 - đường Trần Hưng Đạo - phường Mỹ Bình- TP. Long Xuyên hoặc qua địa chỉ email: [email protected] (hoặc chuyểnnhanh qua số Fax: 0763.856513) thời gian chậm nhất vào ngày 29/9/2010 để kịp tổnghợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện, tạo thuận lợi cho Sở Xây dựngthực hiện tốt chế độ báo cáo theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các phòng QLĐT (CT) huyện, thị xã, thành phố (để b/c);
- Ban GĐ Sở, CVP Sở;
- Website Sở;
- Lưu VT, KTQH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Xuân Bình

 


UBND HUYỆN, THỊ, THÀNH
PHÒNG QLĐT (CÔNG THƯƠNG)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

TÌNHHÌNH CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2010

(kèmtheo văn bản số 427/SXD-KTQH ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Sở Xây dựng An Giang)

Số TT

Tên công trình

Theo giấy phép và cấp công trình

Vi phạm xây dựng

Ghi chú

Số giấy phép xây dựng

Diện tích (m2)

Cấp công trình

Số giấy phép xây dựng tạm

Diện tích (m2)

Số lượng sai phép

Số lượng không phép

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Công trình xây dựng (trừ nhà ở)

2

Nhà ở đô thị

3

Nhà ở nông thôn

TỔNG CỘNG

Khó khăn vướng mắc và kiến nghị(nếu có):

…., ngày … tháng … năm 2010
TRƯỞNG PHÒNG QLĐT (CÔNG THƯƠNG)(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

- Cột số (3) và (6): ghi số lượnggiấy phép đã cấp.

- Cột số (4) và (7): ghi tổng diệntích giấy phép đã cấp.

- Cột số (5): xác định cấp côngtrình theo Thông tư số 33/2009/TT-BXD .

- Cột số (8) và (9): ghi số lượngxây dựng sai phép, không phép.