THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 427/TTg-QHQT
V/v: đề án hợp tác nông nghiệp với Châu Phi.

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Ngoại giao.
- Bộ Tài chính.

Xét báo cáo của Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn (công văn số 3630/TTr-BNN-HTQT ngày 05 tháng 12 năm 2008)về đề án hợp tác nông nghiệp với Châu Phi, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Đồng ý về cơ bản nội dung đề ánhợp tác nông nghiệp với Châu Phi (2008-2020) do Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn trình tại công văn nói trên.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn chủ trì bàn cụ thể với Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và các cơ quanliên quan về cơ chế và nguồn kinh phí thực hiện đề án, báo cáo Thủ tướng Chínhphủ xem xét, quyết định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các Vụ: KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm