THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 427/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án do Chính phủ Đan Mạch tài trợ

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1484/BKHĐT-KTĐN ngày 08 tháng 3 năm 2013), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án "Cấp nước bằng năng lượngtái tạo cho vùng đồng bằng sông Cửu Long" với tổng kinh phí viện trợ khônghoàn lại là 04 triệu Cua ron Đan Mạch do Chính phủ Đan Mạch tài trợ với các nộidung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại công văn trên.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thẩm định, phê duyệtnội dung, ký văn kiện Dự án với Đại sứ quán Đan Mạch và tổ chức thực hiện theođúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA, đồng thời lưu ý đề nghịcủa Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại Mục III (điểm 1.3) công văn trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ,
các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3) PH 16

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải