BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4272 TC/TCT
V/v thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được để lắp ráp động cơ dưới 30CV

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

Bộ Tài chính nhận được công văn số 5245 CV/TCKT ngày 27/12/2002 của Bộ Công nghiệp đề nghị miễn thuế nhập khẩu linh kiện động cơ dưới 30CV; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 37/2000/QĐ-TTg ngày 24/03/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chính sách hỗ trợ các sản phẩm công nghiệp trọng điểm áp dụng cho tàu biển 11.500 tấn, động cơ đốt trong cỡ nhỏ dưới 30 mã lực, máy thu hình màu, Thông tư số 86/2000/TT-BTC ngày 16/8/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ về tài chính và ưu đãi về thuế để phát triển các sản phẩm công nghiệp trọng điểm theo Quyết định số 37/2000/QĐ-TTg ngày 24/03/2000 của Thủ tướng Chính phủ; thì:

Các doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất sản phẩm động cơ đốt trong dưới 30 mã lực, được miễn thuế nhập khẩu đến hết ngày 31/12/2003 đối với một số vật tư trong nước chưa sản xuất được, cần nhập khẩu để phục vụ cho sản xuất trên cơ sở Danh mục do Bộ Công nghiệp ban hành hoặc trường hợp dự án đã triển khai mà Bộ Công nghiệp chưa ban hành danh mục thì Bộ Công nghiệp sẽ phải có công văn xác định Danh mục vật tư được miễn thuế theo từng dự án.

Đối với trường hợp công ty cơ khí Trần Hưng Đạo nhập khẩu lô hàng phụ tùng để sản xuất lắp ráp động cơ dưới 30 mã lực đã được Bộ Công nghiệp phê duyệt Danh mục miễn thuế nhập khẩu và cơ quan Hải quan địa phương làm thủ tục tạm miễn thuế nhập khẩu là phù hợp với quy định tại Thông tư số 86/2000/TT-BTC ngày 16/08/2000 của Bộ Tài chính. Nguyên nhân công ty chưa được giải quyết miễn thuế nhập khẩu chính thức là do chưa đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2000/TT-BCN ngày 31/05/2000 của Bộ Công nghiệp.

Bộ Tài chính đồng ý về nguyên tắc trong trường hợp các vật tư, phụ tùng mà công ty cơ khí Trần Hưng Đạo nhập khẩu để lắp ráp động cơ đốt trong dưới 30 mã lực, trong nước chưa sản xuất được và lý do không đạt tỷ lệ nội địa hoá sản xuất động cơ đốt trong của Công ty Cơ khí Trần Hưng Đạo là vấn đề về giá cả như công văn số 5245 CV/TCKT ngày 27/12/2002 của Bộ Công nghiệp thì đề nghị Bộ Công nghiệp có ý kiến chính thức xác nhận để cục Hải quan địa phương thực hiện việc thanh quyết toán thuế cho Công ty cơ khí Trần Hưng Đạo theo quy định.

Bộ Tài chính có ý kiến để Bộ Công nghiệp được biết./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung