Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 4275 TC/TCT NGÀY 6 THÁNG 5NĂM 2002
VỀ VIỆC THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG MẶT HÀNG KÍNH HIỂN VI

Kính gửi: - Tổng cục Hải quan ,

- Cục thuế các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương,

Bộ Tài chính nhận đượccông văn số 931 TCHQ/KTTT ngày 05-3-2002 của Tổng cục Hải quan kiến nghị vướngmắc khi áp dụng thuế suát thuế giá trị gia tăng mặt hàng kính hiển vi quanghọc; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.19 và 2.23 mục II Phần B và Phụ lục IV banhành kèm theo Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29-12-2000 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29-12-2000 cuả Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 07-4-1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Danh mụcBiểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu thì:

Mặt hàng kính hiển vi quang học thuộc nhóm 9011, thuộc đốitượng chịu thuế giá trị gia tăng với mức thuế suất 5% (năm phần trăm).

Bộ Tài chính thông báo để Tổng cục Hải quan, Cục thuế cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và hướng dẫn thống nhất thực hiện.