VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4276/VPCP-ĐP
V/v Báo cáo Đề án: Phát triển tổng thể đảo Phú Quốc đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Hà Nội, ngày 1tháng 9 năm 2003

Kính gửi:

-Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
-UBND tỉnh Kiên Giang

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo số 85/TB-TW ngày 30 tháng 10 năm 2002, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương lập Đề án: Phát triển tổng thể đảo Phú Quốc đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Đề án đã được hoàn chỉnh sau khi có ý kiến đóng góp của các đồng chí thành viên Ban cán sự Đảng Chính phủ. Để chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị, Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ như sau:

- Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo trực tiếp với Bộ Chính trị./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự