Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 4278 TC/TCT NGÀY 6 THÁNG 5 NĂM 2002
VỀ VIỆC PHÂN LOẠI Mà SỐ CHO MẶT HÀNG HỖN HỢP HOÁ CHẤT
ĐỂ SẢN XUẤT ĐỒ UỐNG THEO BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU

Kính gửi: - Tổng cục Hải quan,

- Công ty THNH nước giải khátCoca Cola Việt Nam

- Công ty sản xuất dịch vụ vàxuất nhập khẩu Nam Hà Nội,

Bộ Tài chính nhận đượccông văn không số ngày 6-3-2002 của Côngty TNHH nước giải khát Coca Cola ViệtNam, Công văn số 64/CV ngày 18-3-2002 của Công ty sản xuất dịch vụ và xuất nhậpkhẩu Nam Hà Nội về việc phân loại mã số cho mặt hàng có thành phần gồm acidphosphoric, màu caramel, cafein, nước để sản xuất đồ uống; về trường hợp này Bộ Tài chính có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theoQuyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11-12-1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Danhmục sửa đổi bổ sung tên và thuế suất của một số mặt hàng trong Biểu thuế thuếnhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 137/2001/QĐ-BTC ngày18-12-2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; nguyên tắc phân loại hàng hoá theo Biểuthuế xuất khẩu Biểu nhập khẩu quy định tại Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày7-4-1999 của Bộ Tài chính.

Tham khảo ý kiến tham gia của Tổng cục Hải quan tại công vănsố 1717/TCHQ-KTTT ngày 22-4-2002 của Bộ Công nghiệp tại công văn số 1434 CV/TCKTngày 24-4-2002 về việc phân loại và thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng hỗn hợpđể sản xuất đồ uống;

Trong khi chưa có đủ cơ sở xác định chính xác mã số của mặthàng có thành phần gồm acid phosphoric,màu caramel, cafein và nước để sản xuất đồ uống; Bộ Tài chính đề nghị Tổng cụcHải quan với chức năng là cơ quan đầu mối, trao đổi với tổ chức Hải quan Thếgiới về mã số của mặt hàng này trong thời gian sớm nhất và thông báo cho Bộ Tàichính để có biện pháp xử lý phù hợp. Trước mắt, thực hiện phân loại mặt hàngnày vào mã số 3824.90.20 "Hỗn hợp các chất hoá học, loại dùng trong chếbiến thực phẩm" quy định tại Danh mục sửa đổi bổ sung tên và thuế suất của mộtsố mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết địnhsố 137/2001/QĐ-BTC ngày 18-12-2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, có thuế suấtthuế nhập khẩu ưu đãi là 10% (mười phần trăm) để tính, thu thuế nhập khẩu.

Bộ Tài chính có ý kiến để Tổng cục Hải quan chỉ đạo thốngnhất việc thực hiện. Công ty TNHH nước giải khát Coca Cola Việt Nam, Công tysản xuất dịch vụ và xuất nhập khẩu Nam Hà Nội liên hệ với cơ quan Hải quan đểđược giải quyết cụ thể.