BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
V/v: Chính sách tiền sử dụng đất.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.
Trả lời công văn số 35763/CT-QLĐ ngày 22/07/2014 của Cục Thuếthành phố Hà Nội về miễn tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất của Công ty cổ phần Hóa chất và Vật tư khoa học kỹ thuật, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Khoản 1, Điều 111 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế quy định:
“1. Người bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế có quyền đề nghị miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế trong trường hợp gặp thiên tai hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng khác.”
- Tại Khoản 1, Điều 161, Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 quy định:
“1. Sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm cho chủ thể có quyền khởi kiện, quyền yêu cầu không thể khởi kiện, yêu cầu trong phạm vi thời hiệu.
Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
Trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có quyền, nghĩa vụ dân sự không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện được quyền hoặc nghĩa vụ dân sự của mình”.
- Tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu thuộc Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu quy định:

>> Xem thêm:  Cấp xã phường có quyền thu hồi đất xây chợ dân sinh không ? Xử lý khi thu hồi đất sai thẩm quyền ?

“1. Các dự án sử dụng đất vào mục đích xây nhà để bán, để cho thuê, kinh doanh kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng theo hình thức nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà chủ đầu tư đã được bàn giao đất để thực hiện nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất (SDĐ) do có khó khăn về tài chính, cụ thể là: kết quả tài chính tính đến 31/12/2012 mà lỗ hoặc chi phí của doanh nghiệp lớn hơn doanh thu do giá trị hàng tồn kho quá lớn hoặc doanh nghiệp đã phát sinh chi phí đầu tư lớn nhưng chưa có doanh thu do chưa bán được hàng thì được nộp tiền sử dụng đất trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày phải nộp tiền sử dụng đất theo thông báo lần đầu của cơ quan thuế hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không bị tính phạt chậm nộp trong thời gian này”.
Căn cứ các quy định nêu trên và thực tế trình bày của Cục Thuế thành phố Hà Nội, giao Cục Thuế thành phố Hà Nội xem xét cụ thể trường hợp Công ty cổ phần Hóachất và Vật tư khoa học kỹ thuật, nếu Công ty thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế theo các Nghị quyết của Chính phủ năm 2012, năm 2013 về việc ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu và để đảm bảo công bằng giữa các đối tượng được gia hạn nộp tiền sử dụng đất thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến của Cục Thuế thành phố Hà Nội nêu tại Công văn số 35763/CT-QLĐ ngày 22/07/2014 không tính phạt chậm nộp đối với số tiền Công ty cổ phầnHóachất và Vật tư khoa học kỹ thuật đã được UBND thành phố Hà Nội cho phép gia hạn nộp và đã được Công ty nộp vào NSNN trước ngày 08/02/2014 (thời điểm UBND thành phố có Quyết định gia hạn nộp tiền sử dụng đất). Đối với số tiền chậm nộp so với tiến độ nộp tiền sử dụng đất quy định tại Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 08/02/2014 của UBND thành phố Hà Nội thì Công ty không bị xử phạt chậm nộp trong thời gian được gia hạn 24 tháng kể từ ngày phải nộp tiền sử dụng đất sử dụng đất theo thông báo lần đầu của cơ quan thuế hoặcvăn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quá thời hạn này công ty mới bị phạt chậm nộp theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Cục QLCS, Vụ CST - BTC;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Thu hồi đất là gì ? Quy định pháp luật về thu hồi đất ? Bồi thường thiệt hại do thu hồi đất