BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4279/TCT-CS
V/v vướng mắc về giảm 30% thuế TNDN năm 2011

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định.

Trả lời công văn số 2032/CT-TTrngày 9/9/2013 của Cục Thuế tỉnh Bình Định đề nghị giải đáp vướng mắc về giảm30% thuế TNDN năm 2011, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết a và tiết e, khoản 1, Điều1 Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính quy định:

"1. Giảm 30% số thuếthu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa quyđịnh tại Khoản này là doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí về vốn hoặc lao độngtheo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chínhphủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

e) Số thuế thu nhập doanh nghiệpđược giảm của doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại khoản này không bao gồm sốthuế tính trên thu nhập từ các hoạt động: kinh doanh xổ số, kinh doanh bất độngsản, kinh doanh chứng khoán, kinh doanh tài chính ngân hàng, bảo hiểm và thunhập từ sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặcbiệt, thu nhập từ hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản"

Căn cứ theo các quy định nêu trênthì doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều 3 Nghịđịnh số 56/2009/NĐ-CP được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2011 không baogồm số thuế thu nhập từ hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản. Tuy nhiên,việc xác định các hoạt động kinh doanh của ngành nghề, lĩnh vực được gia hạnhay không thuộc chức năng, thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành. Do đó đề nghịCục Thuế tỉnh Bình Định và Doanh nghiệp liên hệ với Cục thống kê địa phương làcơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xác định mã ngành để được hướng dẫnvà xác định cụ thể

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Bình Định biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ρ.TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hải