BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 428/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn pháp luật lao động

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na
(bản Huôi Muồng, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, Nghệ An)

Trả lời công văn số 65/CV-HHC-KTKH ngày 14 tháng 01 năm 2010 của quý Công ty đề nghị hướng dẫn việcáp dụng chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với người lao động làm việc tạiCông ty, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướngdẫn thực hiện Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiềnlương thì các công ty cổ phần được quyền tự quy định hệ thống thang lương, bảnglương và các chế độ phụ cấp lương hoặc vận dụng các quy định của Chính phủ đốivới công ty nhà nước cho phù hợp thực tế của công ty mình. Vì vậy, căn cứ vàotình hình thực tế tại địa bàn thi công công trình, Công ty tự xây dựng chế độtiền lương và phụ cấp lương hoặc vận dụng các quy định của Nhà nước đối với cáccông trình có điều kiện tương tự trên địa bàn cho phù hợp với đơn vị mình bảođảm ổn định đời sống, thu nhập, khuyến khích người lao động tăng năng suất laođộng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội trả lời để Công ty cổ phần Hủa Na biết và thực hiện theo đúng quy định củaNhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh