VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4281/VPCP-QHQT
V/v kỳ họp thứ 8 UB LCP Việt - Hàn

Hà Nội, ngày 1tháng 9 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Bộ Ngoại giao.
- Bộ Tài chính.
- Bộ Y tế.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5105/BKH /KTĐN ngày 22 tháng 8 năm 2003), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc các nội dung trao đổi tại kỳ họp thứ 8 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - Hàn Quốc do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình tại công văn nói trên.

Về các dự án đề nghị vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc, dự án xử lý chất thải rắn tỉnh Ninh Bình chưa phải cấp bách; dự án xử lý chất thải tỉnh Vĩnh Phúc có thể chấp nhận được.

Đồng ý dự án xây dựng các trường dạy nghề cho các tỉnh nghèo như Quảng Ngãi, Cà Mau. Cần cân nhắc các dự án xây dựng trường dạy nghề cho Hà Nội, Quảng Ninh, Bình Dương.

2. Đồng ý tiến hành kỳ họp này tại Hàn Quốc trong các ngày 08 và 09 tháng 9 năm 203. Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Chủ tịch Phân ban Việt Nam của Uỷ ban, tổ chức đoàn Việt Nam tham gia kỳ họp phù hợp với yêu cầu làm việc của kỳ họp. Mọi chi phí do ta chịu.

3. Giao Bộ Y tế có biện pháp giải quyết dứt điểm tranh chấp tại Công ty liên doanh dược phẩm Shin Poong Daewoo và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05 tháng 9 năm 2003.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự