BỘ Y TẾ
----------
V/v: Công bố các thông tin để triển khai thực hiện công tác đấu thầu thuốc theo TTLT số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:
- Các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
(Sau đây gọi tắt là đơn vị)

Để triển khai thực hiện công tác đấu thầu thuốc theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính, đề nghị các đơn vị tham khảo các thông tin trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý dược - Bộ Y tế (địa chỉ: www.dav.gov.vn) như sau:
1. Danh sách các nước tham gia EMA, ICH, PIC/s;
2. Danh sách các cơ sở sản xuất thuốc đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP-WHO được Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) kiểm tra và cấp giấy chứng nhận;
3. Danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành (thuốc sản xuất trong nước, thuốc nước ngoài);
4. Danh mục các thuốc được cấp giấy phép nhập khẩu;
5. Danh mục các thuốc, các cơ sở sản xuất vi phạm về chất lượng thuốc;
6. Dữ liệu về giá thuốc kê khai, kê khai lại.
7. Dữ liệu về giá thuốc trúng thầu của các đơn vị.
Các thông tin sẽ được định kỳ cập nhật để phục vụ công tác đấu thầu của các đơn vị.
Bộ Y tế thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BTr. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- TTr Nguyễn Thị Xuyên (để b/c);
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bộ Tài chính;
- Cục QLD, Cục QLKCB, Vụ KHTC, Vụ BHYT; TTB;
- Tổng công ty dược Việt Nam;
- Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam;
- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc;
- Lưu: VT, QLD (2b).
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Minh Quang