BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------------
V/v: Thủ tục nhập khẩu hàng hóa từ khu vực cảng mở Cát Lái
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trong khu vực cảng mở Cát Lái thuộc công ty Tân Cảng Sài Gòn; cụ thể là doanh nghiệp nội địa mua hàng hóa trong khu vực cảng mở Cát Lái, khi đăng ký tờ khai hải quan để nhập khẩu hàng hóa từ khu vực cảng mở Cát Lái thì một số Chi cục Hải quan đã yêu cầu doanh nghiệp nội địa phải xuất trình thông báo xuất hàng theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 2346/TCHQ-GSQL ngày 23/5/2011 của Tổng cục Hải quan có xác nhận của công ty Tân Cảng Sài Gòn và Hải quan khu vực cảng mở Cát Lái. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 37/2006/QĐ-TTg ngày 10/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ và nội dung hướng dẫn tại công văn số 2346/TCHQ-GSQL ngày 23/5/2011 của Tổng cục Hải quan thì văn bản thông báo của chủ hàng (là doanh nghiệp bán hàng) gửi công ty Tân Cảng Sài Gòn và Hải quan khu vực cảng mở Cát Lái không yêu cầu phải có xác nhận của công ty Tân Cảng Sài Gòn và Hải quan khu vực cảng mở Cát Lái; chủ hàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo. Do vậy, khi đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa từ khu vực cảng mở Cát Lái, để xác định thời điểm xuất hàng từ khu vực cảng mở Cát Lái thì ngoài bộ hồ sơ hải quan theo quy định, Chi cục Hải quan đề nghị doanh nghiệp nội địa nộp 01 bản sao văn bản thông báo (có xác nhận của Giám đốc doanh nghiệp bán hàng).
Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện nội dung hướng dẫn trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH TV-TM Phú Khang (Đ/c: 29-31. Đinh Bộ Lĩnh -F24-Q. Bình Thạnh - TPHCM-thay trả lời)
- Lưu: VT, GSQL (3b);
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh