BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4286/TCHQ-TXNK
V/v bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2016

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa;
- Công ty CP thực phẩm nông sản và Du lịch Thanh Hóa.
(lô 09, khu CN Tây Bắc Ga, Tp. Thanh Hóa)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 384/HQTH-NV ngày 13/4/2016 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa về việc bổ sung hồ sơ đề nghịxóa nợ tiền thuế của Công ty CP thực phẩm nông sản và Du lịch Thanh hóa. Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Ngày 04/12/2015 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 11483/TCHQ-TXNK (kèm bản chụp) về việc bổ sung hồ sơ. Tuy nhiên, Công ty khôngbổ sung chi Tiết nợ phải trả của số tiền 4.021.044.632 đồng và Công ty có côngvăn số 23/KTTV-TPNS ngày 14/12/2015 giải trình chi Tiết số tiền nêu trên làkhông đúng với qui định về hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, được qui định tại Điều 7 Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của BộTài chính.

Do đó, đề nghị Công ty bổ sung bản sao chi Tiết nợphải trả của số tiền 4.021.044.632 đồng thuộc Biên bản xác định giá trị doanhnghiệp ngày 20/5/2013 để Tổng cục Hải quan xem xét giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnhThanh Hóa và Công ty CP thực phẩm nông sản và Du lịch Thanh hóa biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK, Tĩnh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang