VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4286/VPCP-QHQT
V/v tham gia Sáng kiến thực hiện nhanh việc phổ cập giáo dục cho mọi người

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2002

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 6057/QHQT ngày 16 tháng 7 năm 2002) và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4743 BKH/KHGDMT ngày 26 tháng 7 năm 2002) về việc Ngân hàng Thế giới (WB) mời Việt Nam tham gia Sáng kiến thực hiện nhanh việc phổ cập giáo dục cho mọi người, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc, Chính phủ Việt Nam ủng hộ và mong muốn được tham gia vào Sáng kiến thực hiện nhanh việc phổ cập giáo dục ho mọi người. Chính phủ mong được thảo luận với WB các yêu cầu và nội dung cụ thể của các cam kết mà Việt Nam phải thực hiện khi tham gia Sáng kiến nói trên.

2. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo thay mặt Chính phủ trả lời với WB ý kiến trên của Chính phủ; chủ trì cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ nghiên cứu các yêu cầu và nội dung cụ thể của các cam kết mà phía Việt Nam phải thực hiện khi tham gia Sáng kiến, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc tham gia chính thức.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản