BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4287/BGDĐT-GDĐH
V/v học bổng của CP Hàn Quốc năm 2008

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:Các trường Đại học, Cao đẳng

Năm học 2008, Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục nhận 22 lưuhọc sinh Việt Nam sang học thạc sĩ, tiến sĩ và thực tập sinh sau đại học tạiHàn Quốc thuộc các ngành khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế,nghệ thuật…. Thời gian học thạc sĩ là 2 năm, học tiến sĩ là 3 năm, thực tậpsinh từ 6 tháng đến 1 năm. Ngoài ra phía Hàn Quốc sẽ cấp kinh phí đào tạo mộtnăm học tiếng Hàn Quốc cho các thí sinh được xét duyệt học bổng (trừ những ngườiđã có trình độ đại học về tiếng Hàn Quốc và những ứng viên dự tuyển đi thực tậpsinh).

I- ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

- Là công dân Việt Nam đang công tác và giảng dạy tạicác trường đại học, cao đẳng, các cơ quan Nhà nước và chưa từng nhận học bổng củaChính phủ Hàn Quốc.

- Tuổi không quá 40 (sinh sau ngày 1/9/1968) đối với ứngviên tham dự học bổng thạc sĩ, tiến sĩ. Không giới hạn tuổi đối với ứng viên dựtuyển đi thực tập sinh.

- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trởlên (đối với ứng viên dự tuyển đi học thạc sĩ), có bằng thạc sĩ với kết quả họctập loại khá trở lên (đối với ứng viên dự tuyển đi học tiến sĩ). Đăng ký họcphù hợp với ngành đã đ­ược đào tạo ở bâc đại học và bậc thạc sĩ.

- Yêu cầu về ngoại ngữ: Tiếng Anh TOEFL Quốc tế trên500 PBT, hoặc 173 CBT, hoặc 61 iBT hoặc IELTS trên 5.5 (ưu tiên những người cóđiểm tiếng Anh cao và những người có trình độ tiếng Hàn Quốc thông thạo). Nhữngứng viên tốt nghiệp đại học, thạc sĩ tại các nước nói tiếng Anh có thể được xemxét nếu không có các chứng chỉ tiếng Anh nêu trên.

- Những ứng viên tham gia dự tuyển đi thực tập sinhsau đại học phải có thư mời của một trường đại học hoặc của một viện nghiên cứutại Hàn Quốc.

II- HỒ SƠ DỰ TUYỂN

a. Hồ sơ tiếng Việt:

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: bằng tốt nghiệp đạihọc, bằng thạc sĩ kèm theo bảng điểm của tất cả các năm học đại học, thạc sĩ.

- Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp(ghi rõ ngành nghề đào tạo, điện thoại và địa chỉ liên hệ của các ứng viên).

b. Hồ sơ tiếng Anh:

Số lượng hồ sơ và mẫu khai hồ sơ gửi kèm theo côngvăn này.

Hồ sơ dự tuyển gửi về Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dụcvà Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt Hà Nội, trước ngày 27/5/2008.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTT Bành Tiến Long (để b/c);
- Website Bộ GDĐT
- Vụ TCCB, HTQT, (để phối hợp);
- Lưu VT, Vụ GDĐH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Lê Hương

2008 년도대한민국정부초청

외국인대학원장학생모집요강

Korean Government Scholarship Program

for Graduate Students

"Program Policies & Guidelinesfor the Year 2008"

국제교육진흥원

National Institute for International

Education Development (NIIED)

2008 년도대한민국정부초청

외국인대학원장학생모집요강

1. 목적

외국인학생에게대한민국고등교육기관에서수학연구할기회를부여함으로써국제교육교류촉진과국가우호증진을도모

2. 목적목적

국가별일정인원(모집인원은당해국주재한국공관에문의)

3. 목적목적

(1)학위과정 : 석사과정, 박사과정

한국교육과정평가원의한국어능력시험 5이상자외에는의무적으로 1년간의한국어연수를이수하여야

(2)연구과정 : 1연구과정, 6개월연구과정

4. 목적목적목적

(1)자율지원방식 : 대학학문분야의제한없이지원가능

(2)위탁대학지원방식 : 국제교육진흥원이선정한위탁대학들중에서학문분야의제한없이지원가능

위탁대학학문분야추후알림

5. 목적목적

(1)추천대상국국적소유자

(2)1968 9 1이후출생자( 40미만). 연구과정은연령제한없음

(3)2008. 8. 31 현재, 석사과정연구과정은학사학위이상소지(예정), 박사과정은석사학위이상소지(예정)

(4)최종학교()학년성적평점평균이 B(백분율 80) 이상인

(5)영어 TOFEL PBT 500, CBT 173, iBT 61 이상또는 IELTS 5.5 이상취득자(고득점자우선선발)

(6)한국에서의장기간유학이가능할정도로심신이건강한

(7)한국에서동일과정의장학금을받은사실이없는

(8)양국우호증진에기여할

(9)한국어능력우수자선발우대

(10)연구과정지원자는한국의연구기관, 대학또는관련기관에서받은공식적인초청장을지원서류와함께제출하여야

지원자격제한 : 2008년도(3)학기국내대학원학위과정에재학중인또는입학예정인자는장학금의동일학위과정에지원할없음

6. 지원서류제출

(1)제출처 : 당해국주재한국공관

(2)제출기한 : 당해국주재한국공관에서정하는기일까지

(3)제출서류

지원서 1(소정양식)

사진(4×5cm, 칼라, 상반신, 정면, 탈모) 2

YEAR 2008 KOREAN GOVERNMENT

SCHOLARSHIP PROGRAM FOR GRADUATE STUDENTS

1. Program Objective

The objective of the Korean Governmentscholarship program is to provide international students with the opportunitiesto conduct advanced studies at higher educational institutions in the Republic of Korea in order to promote international exchange in education and mutualfriendship between countries.

2. Total Candidates for Selection

The number of candidates for selectionwill depend upon the country eligible for the scholarship program. For detailedinformation, please contact the Korean Embassy or Consulate in the country oforigin.

3. Academic Programs

(1) Academic degree program : master’s degreeand doctoral degree (Ph.D.)

Except scholars who got the 5th or highergrade of Test of Proficiency in Korean by Korean Institute for Curriculum andEvaluation, all scholars should take a preparatory Korean language trainingcourse for a year before taking a degree course.

(2) Research program : a six-monthresearch program and one-year research program

4. Application Option

(1) Unrestricted Application Procedure :you can apply for programs with no limitation of the universities and studyfields.

(2) Designated Application Procedure :you can apply for programs among the study fields that the entrusteduniversities of NIIED offer.

The entrusted universities and studyfields will be noticed later.

5. Qualifications

Prospective applicant must meet thefollowing qualification criteria :

(1) Applicants should be a citizen of thecountry to which this scholarship program is offered.

(2) Applicants should be under 40 yearsof age as of September 1, 2008, i.e. born after September 1, 1968. There is noage limit for individuals applying for a research program.

(3) Applicants must have already earnedor expected to receive: (a) a bachelor's degree or equivalent prior to August31, 2008, in order to apply for a graduate (master's degree) program; (b) a master'sdegree prior to August 31, 2008, in order to apply for an advancedprogram.(doctoral degree; Ph. D.)

(4) Possess Grade Point Average (GPA)above 'B' level ('80%' as percentage) from the last educational institutionattended

(5) Over 500 of PBT or 173 of CBT or 61of iBT TOEFL Test / Over 5.5 of IELTS

(Preferential selection by the higherscore).

(6) Have an adequate health, bothphysically and mentally

(7) Not at any time have received aKorean government scholarship for his/her graduate study before.

(8) Be willing to promote amicablerelations between his or her country and the Republic of Korea.

(9) Preferential selection by the highergrade of Test of Proficiency in Korean by Korean Institute for Curriculum andEvaluation

(10) Applicants for a research programare required to submit, together with other application documents, an officialinvitation letter from one of the Korean research institutions, universities,or other such organizations.

Limitation of Qualification

Those who are already taking or will takea degree course in Korea during the spring(march) semester of Year 2008 are notqualified for the samelevel degree course of this program.

6. Submission of Required Documents

(1) Place of Submission: Documents mustbe submitted to the Korean Embassy or Consulate in the country of origin.

(2) Deadline of Submission: Decided bythe Korean Embassy or Consulate in the country of origin.

(3) Documents to be submitted

One completed application form (on aprescribed form)

Two 4cm x 5cm color photos

§학위증명서

ㅇ석사과정 : 학사학위(예정) 증명서 1

ㅇ박사과정 : 학사학위증명서, 석사학위(예정) 증명서 1

ㅇ연구과정 : 최종학위(예정) 증명서 1

§성적증명서

ㅇ석사과정 : 학사과정학년성적증명서 1

ㅇ박사과정 : 학사석사과정학년성적증명서 1

ㅇ연구과정 : 최종학위학년성적증명서 1

§지도교수추천서 1(소정양식)

§당해국정부기관장의추천서(자율지원방식지원자) 1

당해국주재한국공관장의추천서(위탁대학지원방식지원자) 1

§자기소개서 1(소정양식)

§서약서 1(소정양식)

§수학계획서 1(소정양식)

§건강증명서 1(소정양식)

§영어능력증명서 1

§한국어능력인증서 1(해당자에한함)

§연구과정추가제출서류

ㅇ소속기관재직증명서또는재학증명서 1

ㅇ한국연구, 교육, 행정기관의장이발행한초청장 1

(4) 유의사항

모든서류는한국어또는영어로작성하며, 각종증명서가영어가아닐경우에는반드시공증번역본을첨부하여야

제출한서류는일체반환하지않음

제출서류의기재내용이부정확하거나미비서류가있을경우에는국제교육진흥원이선발대상에서임의로제외함

장학생으로선발될경우, 국제교육진흥원에제출한서류와는별도로대학원지원에필요한서류를준비하여야

7. 장학금지급

(1) 장학기간

§학위과정

석사과정 : 2(한국어연수기간별도제공)

박사과정 : 3(한국어연수기간별도제공)

모든장학생은학위과정의입학허가를받아야하며, 만약입학허가를받지못할경우장학생자격이취소됨

§연구과정 : 1또는 6개월

§위의기간이내일지라도·박사학위를취득한경우와연구를완료한경우에는장학금수여기간이종료됨

③ Copies of Diploma

One copy of an undergraduate (bachelor's)diploma for those applying for a graduate (a master's degree) program

One copy of an undergraduate diploma andone copy of a graduate diploma for those applying for a doctoral (Ph. D.)program

One copy of a diploma from a recentinstitution for those applying for a shortterm researchprogram

③ Transcript

One transcript from an undergraduateprogram for those applying for a graduate program

One transcript from an undergraduateprogram and one transcript from a graduate program for those applying for adoctoral program

One transcript from a recent institutionfor those applying for a shortterm research program

A recommendation letter from theapplicant's professor or employer (on a prescribed form)

A recommendation letter from the head ofGovernment in the country of origin (applicants of Unrestricted ApplicationProcedure)

A recommendation letter from theambassador of the Korean Embassy or Consulate in the country oforigin.(applicants of Designated Application Procedure)

A SelfintroductionEssay: on a prescribed form

An NIIED Pledge: on a prescribed form

A Study Plan: on a prescribed form

A Certificate of Health: on a prescribedform

One copy of a certificate of Englishproficiency (TOEFL or IELTS)

One copy of a certificate of Koreanproficiency (applicable for those who have)

Additional Required Documents for aResearch Program;

One certificate of employment or ofuniversity enrollment

An official letter of invitation whichhas been issued by the head of a Korean research center, educational institute,or administrative organization

(4) Notes

Application forms and other programmaterials are to be filled out either in Korean or English. Certificatescredentials, etc. issued in other languages but Korean or English mustaccompany official translation verified by a notary public.

Submitted documents will not be returnedto the applicant.

Incomplete or incorrect documents aresubject to rejection by NIIED.

※ The grantees should prepare applicationdocuments for the universities in which they want to study, apart from thosesubmitted to the NIIED.

7. Bestowment of Scholarship

(1) Scholarship Period

① Degree courses

Master's degree program: 2 years(excluding a 1yearorless Koreanlanguage course)

Doctor's degree program: 3 years(excluding a 1yearorless Koreanlanguage course)

※ All KGSP award holders should getadmission to a graduate school for their proper degree course. In case thatthey don’t get admission, their scholarship will be suspended.

② Research program (Korean languagetraining is not offered.)

6 months or 1 year

③ Scholarship period will end upon theday when the scholarship grantee obtains the degree even though this may fallon a date earlier than the official scholarship termination date.

(2) 지급내역

§항공권또는항공료 : 최초입국시와최종귀국서울과당해국국제공항간보통석항공권또는항공료지급

§국내이동항공료와입국또는귀국여행에따른보험료는장학생이자비부담하여야

§장학생확정통보일현재대학원수학또는취업등의사유로이미한국에입국하여체류중인자는입국항공료(정착지원금포함)지급하지아니하며, 6개월연구과정자를제외하고 1이내에귀국하는자는친족의사망, 신병, 외교관계의단절, 전쟁, 기타천재지변국제교육진흥원이인정하는경우를제외하고는귀국항공료를장학생본인이부담하여야

§생활비 : 매월900,000

§학비(입학금등록금) : 전액면제(입학금은대학에서, 등록금은정부에서부담)

§연구비( 2지급) : 인문계 210,000, 자연계예체능계 240,000(교재구입비, 학생회비, 논문심사비등으로이용)

§정착지원금 : 최초입국 200,000

§귀국준비금 : 최종귀국 100,000

§한국어연수비 : 국제교육진흥원에서한국어연수기관에직접지급

§논문인쇄비 : 소요액(인문사회계 500,000, 자연공학예체능계800,000이내) 지급(장학생선납후불)

§의료비 : 장학금지급기간질병, 상해, 사고등에대한보험료(장학생선납후불)

8. 장학금지급중단일시정지

(1) 다음의경우에는장학생자격을상실하고장학금지급을중단함

§장학생지원관계서류기타제출서류가허위로작성되었음이드러났을

§수학대학으로부터징계처분을받았거나정치활동을

§국제교육진흥원에서약한사항을위반했을

§국제교육진흥원이정한학사행정조치사항에따르지아니한

§학위과정또는연구과정재학무단수학중단으로수강을신청한과목의학점의 2/3 이상을취득하지못한

§휴학기간종료정당한사유없이 1개월이내에복학원서를제출하지않을

§중도포기한

§한국어연수이수기간종료직후에학위과정에진학하지못한경우

(2) 장학생은 1 30, 연간 90일을초과하여일시출국할없으며, 30일을초과할경우초과기간의생활비는미지급함

9. 장학생선발절차

(1) 당해국주재한국대사관은배정된장학생인원범위내에서당해국정부의추천과협력을얻어선발실시

§자율지원방식으로배정된인원은반드시당해국정부해당기관장의추천서를첨부

§위탁대학지원방식으로배정된인원은반드시한국공관장의추천서첨부

(2) Scholarship Benefits

① Airfare: The award recipient will bepaid an economy class airfare from their country to the Republic of Korea, and, thereafter, an economy air ticket from Korea to their country after the completionof their study.

The NIIED does not compensate either for fees for theirdomestic travel or for an insurance for traveling to and from the Republic of Korea. These costs must be paid by the grantees themselves.

※ Airfare for entry into Korea andsettlement allowance will not be provided to one who has remained in Korea onaccount of the study or employment as of the confirmation date of selection ofscholarship students. And should any grantee wish to return home within oneyear except those taking 6month research program, airfare for repatriation should beborne by him/herself except for the cases approved by the NIIED such as his/herclose relatives' death, serious illness, severance of diplomatic relations, warand other natural disasters.

② Monthly Allowance: Upon arrival andregistration at NIIED, the grantee will be provided with 900,000 won per monthto cover living expenses for the period of his or her program.

③ Tuition Fees: Scholars under theauspices of Korean government are subject for a tuition waiver: Full entrancefee is exempted by the host university and a tuition fee is exempted by thegovernment.

④ Research Allowance (2 time per year):Includes costs for textbooks and other literature, student associationmembership, dissertation review, and so on; it is only granted to those whotake a degree course or a research course.

Humanities: 210,000 won per semester.

Natural sciences, arts or physicaleducation: 240,000 won per semester

⑤ Settlement Allowance: A grantee is paid200,000 won upon arrival

⑥ Repatriation Allowance: A grantee ispaid 100,000 won upon completion of studies.

⑦ Korean Language Training Expenses: TheNIIED pays the full costs directly to the entrusted language traininginstitution up to 1 year.

⑧ Dissertation Printing Costs: Up to500,000 won will be reimbursed for the costs related to a dissertationprinting. (Up to 800,000 won for art or physical education course)

⑨ Medical Insurance: The grantees will beprovided with a health insurance during the period of their study program inthe Republic of Korea. They will be reimbursed against direct payments for themajor accidents and illnesses. The NIIED will assist the grantee in finding outwhat cases are covered by the insurance.

8. Cancellation of Scholarship

(1) If the grantee is found engaged inany of the following during his/her stay in Korea, his/her scholarship will besuspended or the scholarship amount provided to the student till at the time ofbeing found must be returned to NIIED and the grantee will be deported back tohis/her country.

① Proof of falsehood of any statementsmade on any of the application materials being found and deficiency ofqualification being found later

② When punished by the university orinvolved in any form of political activity.

③ When violating the regulations he/shehas given pledge to the NIIED

④ When not abiding by all conditions andregulations set by the NIIED

⑤ When not acquiring more than 2/3 of allof the credits of the courses registered due to the discontinuation of thestudy without permission from the NIIED

⑥ When not submitting a request for reenrollment to the university and not notifying the NIIED of reenrollment without any proper reasons not later than one monthafter the period of ‘leave of absence from study’ ends

⑦ When the grantee cancels his/her studyin the half way

⑧ When a Korean-language course awardholder fails to get admission for the degree course right after the end of theKorean language course.

(2) The scholars cannot leave Korea temporarily exceeding 30 days at a time and 90 days per year. Also living allowancewill be not given if the scholars leave Korea exceed 30 days.

9. Scholarship Award Procedures

(1) The Korean diplomatic or consularmissions abroad make a selection of applicants based upon the recommendationsof the government of the country to which scholarship is allocated.

① Candidates who are assigned toUnrestricted Application Procedure should attach a recommendation letter fromthe relevant head of Government in the country of origin.

② Candidates who are assigned toDesignated Application Procedure should attach a recommendation letter from theambassador of the Korean Embassy or Consulate in the country of origin.

(1) 재외공관은관계서류를구비하여선발된장학생후보자를외교통상부를경유하여국제교육진흥원에추천

(2) 국제교육진흥원은국제교육교류실무협의회의심의를거쳐장학생을확정하고교육과학기술부, 외교통상부를경유하여해당공관에통보

10. 한한한한한한한

(1) 한국어연수

§대상기간 : 모든장학생은의무적으로 1이내의한국어연수를이수하여야. , 한국교육과정평가원의한국어능력시험 5이상인자는한국어연수를받지않고대학원진학이가능

§연수기관 : 국제교육진흥원이지정하는한국어연수기관

(2) 학위과정수학

§한국대학의·박사과정은 2학기제(학기는 3∼8월까지, 가을학기는 9월부터다음해 2월까지)

§입학지원기간은대학에따라다르며, 통상학기시작 3∼5개월전임

9(가을) 학기 : 동년도 3∼6

3() 학기 : 전년도 9∼11

§수학연한 : 석사 2, 박사 3

ㅇ석사 : 1∼3학기이수학점취득, 4학기째논문작성

ㅇ박사 : 1∼4학기이수학점취득, 5~6학기논문작성. 박사학위취득해외학술지논문게재요건등으로추가기간이필요한경우가있으므로대학과사전협의가필요함

§강의언어 : 강의는대부분한국어로진행되기때문에한국어능력을갖추어야하며, 영어교재를많이사용하기때문에일정수준의영어능력이필요함. 또한국제대학원강의가영어로진행되는대학원은지원자에게일정수준의영어능력을요구하므로사전에이를준비하여야

§입학시험 : 대학원에따라입학시험종류가다르나일반적으로서류심사면접등으로결정함

(3) 연구과정 : 연구과정장학생은한국초청대학(기관)에서초청대학(기관)장과지도교수의지도하에연구활동을수행하여야

11. 한한한한한한한

(1) 입국기한 : 2008.08.25()~08.28()

특별한사유없이지정된기간내에입국하지않을경우장학생자격이취소됨

(2) The Korean missions abroad recommendthe selected candidates to the National Institute for International EducationDevelopment (NIIED), along with the documents through the Ministry of ForeignAffairs and Trade.

(3)The NIIED ReviewCommittee selects the final candidates and, through the Ministry of Education,Science and Technology and the Ministry of Foreign Affairs and Trade, informsthe Korean Embassies in the countries concerned. And eventually, the KoreanEmbassy notifies the successful nominees in their home countries.

10. Academic Study in Korea

(1) Korean Language Course

① Qualifications and period: All scholarsshould take a preparatory Korean language training course for aone-year-or-less before taking a degree course.

※ However, scholars who got the 5th orhigher grade of Test of Proficiency in Korean by Korean Institute forCurriculum and Evaluation can enter graduate school without a one-year-or-lessKorean language training.

② Institution: Designated institution towhich the NIIED entrusts the Korean language training

(2) Graduate Programs

① Graduate schools are generally run on a"semester system" basis, hence students may enroll in March orSeptember. The first semester lasts from March until August, and the secondsemester from September until February.

② The Application period varies dependingon the schools' schedule. Applicants for a master's or a doctor’s degreeprograms should apply 3∼5 months prior to the start of each semester. Admissionschedules are as follows:

Admission for the 2nd (fall) semester: March June of the same year

Admission for the 1st (spring) semester: September November of the preceding year

③ Duration of Study: 2 years for amaster's degree program, and 3 years for a doctor’s degree program.

Students of a master's degree programs must earn sufficientnumber of credits for 3 semesters. And then write a thesis in the 4th semester.Students of GSIS (Graduate School forInternational Studies) programs must earn more than 45 credits in total.

Ph. D. candidates for a doctor’s degree must earn sufficientnumber of credits for 4 semesters, and then write a dissertation in the 5th and6th semesters; it may take more than 3 years to have their articles publishedin the international journals. Scholars should consult their professors inadvance.

④ Language of Instruction: In many highereducational institutions of the Republic of Korea the language of instructionis Korean. However, textbooks and other literature written in English arewidely used. Therefore, the potential candidates are expected to possess a goodcommand of both Korean and English. Those institutions where the lectures aredelivered in English for example, at Graduate Schools ofInternational Studies (GSIS)require thatapplicants have their official TOEFL score sent to the appropriate office ofthe university they are applying to. Applicants are advised to make earlierpreparations.)

⑤ Admission: Universities selectqualified applicants on the basis of submitted documents for the applicant'sfinancial and academic eligibility. In some cases, personal interviews with anapplicant are conducted in addition to the above screening procedures.

(3) Research Program

Research scholars are to conduct researchunder the supervision of an advisor at the host institution.

11. Important things

(1) Entry dates : Grantees must arrive inthe Republic of Korea for registration at the NIIED from August 25(Mon), 2008to August 28(Thu), 2008.

※ If scholars would not enter the Republic of Korea within the designated period stated above without any special reason, ascholarship award would be canceled.

(2) 한한한한한한한한한한국어능력시험 5이상인자로서한국어연수없이대학원진학예정자는반드시한국입국전에아래항의대학원지원절차에의거하여 2008년도 9학기학위과정의입학허가를받아야

§한국어연수대학원진학예정자는한국입국한국어연수중에대학원지원절차를밟게

§대학원지원절차

진학희망대학전공선정 : 본인의한국어능력, 수학성취도학위활용도등을감안하여본국대학의교수진학희망대학의입학담당자, 해당학과교수등과충분한협의를진학희망대학전공선정

입학지원서류제출 : 장학생후보자는진학희망대학의홈페이지를참고하거나대학의입학담당자와연락하여지원서류교부기간지원서제출기한, 구비서류확인한지원서류를준비하여전형료와함께지원서제출기한내에대학에직접제출함. 일반적으로한국의대학원이요구하는구비서류는아래와같음

대학원지원서(대학원소정양식)

학위(학사, 석사혹은박사) 증명서사본또는졸업증명서

학위(학사, 석사혹은박사) 성적증명서

지도교수추천서 1또는 2(일부대학의경우대학원의소정양식에작성)

수학계획서(일부대학의경우대학원의소정양식에작성)

자기소개서(일부대학의경우대학원의소정양식에작성)

외국인증명서(여권사본)

한국어능력증명서또는영어능력증명서(국제대학원일부일반대학원등에서는일정수준이상의영어능력을요구하고있음)

사진 2∼3

기타대학원제출요구서류 : 학위논문, 포트폴리오

재정보증서정부초청외국인장학생확인서(국제교육진흥원에서대학에직접송부)

각종증명서는한국어(또는영어) 번역공증본이어야하며, 전형료는장학생후보자본인이부담함

대학원지원사실통보 : 장학생후보자는대학원지원사실을주재국한국공관을경유하여국제교육진흥원에통보

ㅇ통보기한 : 대학원지원제출기한 3전까지

ㅇ통보내용 : 지원서제출일, 지원대학, 학과명, 전공명, 기타사항

§유의사항

장학생후보자는반드시상기대학원지원절차에의하여대학원에지원하여야하며, 절차에따르지않은경우발생되는모든책임은장학생후보자본인에게있으므로특히유의하시기바람

입학결정은대학의고유권한이며, 대학은지원자의성적, 지원학과에대한지식학업능력과정부초청장학생수용정원에의하여입학여부를결정함

입학허가를받지못하는경우가있으므로 2대학이상지원요망

2대학이상합격, 진학대학선정진학하지아니할대학에진학포기서를제출해야하며, 아울러국제교육진흥원에도사실을통보하여야

(2) Application for admission to agraduate school prior to entering Korea: Those who got the 5th or highergrade of Test of Proficiency in Korean and are supposed to start their degreeprogram without a Korean language course should get admission for the fallsemester of the year 2008 prior to entering Korea by following the applicationprocedures for admission stated below in Article ①.

※ Those who has been given a preparatoryKorean language course are supposed to take the application procedures whilethey take the language course.

① Application Procedures for Admission

ⓐ Select University and Major: First,applicants need to select proper universities and majors they wish to enterafter consulting with their academic advisers or the chief of institutionsemployed, etc. Applicants should consider such factors as the level or theirKorean language proficiency, future academic performance and the prospectiveeffect they would be receiving from their studies.

ⓑ Submit Application Packages: Granteesshould get enough information for their application to graduate schools such asthe application period, application documents, and so on. They can either visitthe university web-sites or contact the admission offices. And then send the completedapplication materials to the universities with an admission fee, which is to bepaid by the grantees. Basically, the required application materials are asfollows;

One completed application form (on theprescribed form of the university)

One copy of diploma (B.A., M.A., Ph.D.)or One certificate of graduation

One official transcript (B.A., M.A.,Ph.D.)

One or two recommendation letters someuniversities require that applicants submit recommendations on a prescribedform, sealed and signed by the recommender(s).

A study plan

SelfintroductionEssay (or resume, curriculum vitae, or bibliography)

Certificates of foreign citizenship; e.g.copy of passport.

A certificate of Korean languageproficiency or a certificate of English proficiency

[A certain level of English proficiencyis required to apply to graduate schools of international studies and somegeneral graduate schools, etc.]

Two or three photographs (4cm×5cm, orpassportsized)

Portfolio (only for applicants in thefields of arts or sports)

Financial documents and a certificate ofKorean Government Scholarship Grantee (prepared by the NIIED; the NIIED willsend them to the university directly.)

※ All the documents written in a foreignlanguages other than English should bear an official notarized translation inKorean or English.

ⓒ Inform the NIIED of submission ofapplication packages: The applicants will inform the NIIED of their submissionof application documents through the Korean Embassy or Consulate in theircountry of origin.

Deadline: not later than 3 days prior tothe schools' application deadline.

Contents of notification: Date ofsubmission, the name of universities, departments and majors, and otherimportant things concerned.

② Notes

ⓐ Candidates must follow the applicationprocedures aforementioned in ①. Candidates are expected to be responsible forall the matters caused by their default.

ⓑ University enrollment is decided by theschool authorities who will be reviewing the applicant's academic credential,knowledge of the preferred field of study, potential academic aptitude, and theKGSS quota.

※ Applicants are encouraged to apply formore than one universities in case of failure of getting admission to oneuniversity.

ⓒ In case the applicants get admission tomore than one university, they should make a final choice and submit ‘ACertificate for Cancellation of Enrollment” both to the NIIED and theuniversity which they would not enter.

(3) 장학생은장학생으로서한국에체류하는동안국제교육진흥원이별도로제정한규정을지켜야

(4) 기타장학생모집에관한사항은아래기관에문의하기바람

ㅇ당해국주재한국대사관

ㅇ국제교육진흥원국제교류부

: 서울시종로구이화장길 43 ()110810

인터넷주소 :http://www.ied.go.kr

: +82236681355,1356 (영어문의), +82236681358(한국어문의)

: +8227434992

이메일주소 : [email protected](영어문의),[email protected](한국어문의)

웹사이트 :www.ied.go.kr → Study Abroad Information → Korean Government ScholarshipProgram → FAQ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3) Scholars under the auspices of theKorean government should abide by the regulations specified by the NIIED.

(4) For further information pleasecontact:

The Korean Embassy or Consulate in the country of origin

The National Institute for International Education Development(NIIED)

Mail Address: 43 Ewhajanggil, Jongnogu, Seoul, 110810, Republic of Korea

Website: http://www.ied.go.kr

Phone: +82236681355,1356(For English), +82236681358(ForKorean)

Fax: +8227434992

Email Address:[email protected](For English), [email protected] (For Korean)

Website: www.ied.go.kr → Study AbroadInformation →

Korean Government Scholarship Program→FAQ

대한민국정부초청외국인대학원장학생지원신청서

(Korean Government Scholarship ProgramApplication)

★ [13]해당란에하시오. (Choose one and mark in the appropriate box.)

1. 당당당당(Desired Program)

석사과정(Master's degree course)

박사과정(Doctor's degree course)

연구과정(Research program)

※ Please select your researchcourse period: □ One year □ Six months

2. 당당당당당당당(Application option)

자율지원방식 (Unrestricted Application Procedure)

위탁대학지원방식 (Designated Application Procedure)

3. 당당당당(Desired Field)

인문사회계열(Humanities and Social Sciences)

자연계열(Natural Sciences)

예체능계열(Arts and Physical Education)

4. 당당당당(Personal Information) (Please TYPE or PRINT clearly. Useblack ink only.)

성명

(Full Name)

자국어

(native language)

(Family Name)

이름(First Name)

Middle Name

영어

(English)

칼라사진

(Color Photo

3×4 cm)

(Family Name)

이름(First Name)

Middle Name

국적

(Nationality)

생년월일: 연월일

(Date of Birth: yyyy/mm/dd)

성별

(Gender)

□ Male

□ Female

혼인관계

(Marital Status)

미혼(Single)

기혼(Married)

출생지

(Place of Birth)

언어(모국어/기타구사언어)

(Native language / Languages you can speak)

취미

(Hobby)

혈액형

(Blood type)

자택

(Home)

주소

(Address)

※In English only. 국가명(Country): 우편번호(Zip Code):

전화

(Phone)

+

Country Code / Area Code / Phone Number

팩스

(Fax)

+

Country Code / Area Code / Phone Number

이메일

(Email)

학교또는직장

(University

or Office)

주소

(Address)

※In English only. 국가명(Country): 우편번호(Zip Code):

전화

(Phone)

+

Country Code / Area Code / Phone Number

팩스

(Fax)

+

Country Code / Area Code / Phone Number

5. 당당 (Education)

고교이상(Including High School)

기간: 연월일

(Period: yyyy/mm/dd)

기관명

(Institution)

소재지

(Location)

수학연한

(Years

of Study)

전공

(Major)

취득학위

(Diploma

or Certificate of Attendance)

6. 경력 (Work Experience)

기간:년월

(Period:yyyy/mm)

근무처

(Institution or Company)

지위

(Position)

주소

(Address)

전화

(Phone)

7. 언어능력 (Language Proficiency)

언어명

(Language)

시험명

(Title of Test)

성적

(Score)

시험일

(Date of Test)

수준(Level)

고급

(Adv.)

중급

(Int.)

초급

(Beg.)

한국어 (Korean)

(English)

8. 가족사항 (Family Background)

관계

(Relationship)

성명

(Name)

생년월일

(Date of Birth)

직업

(Occupation)

거주지

(Address)

9. 한국에서수여받은장학금 (Previous Scholarship Awards Received in Korea)

장학금명

(Title of Award)

기간: 연월일

(Period: yyyy/mm/dd)

분야수여기관

(Field & Institution)

10. 과거한국에서의거주또는체류사실 (Previous Visits to Korea)

기간: 연월일

(Period: yyyy/mm/dd)

지역

(City or Region)

목적

(Purpose of Stay)

거주또는체류관련기관

(Organization Concerned)

11. 신원보증인명단 (List of References)

성명

(Name)

지위

(Position)

기관

(Organization)

주소

(Address)

전화

(Phone)

이메일주소

(Email Address)

 (연월일: yyyy/mm/dd)
성명 (Name) 서명 (Signature)

(Pledge)

1. 나는대한민국정부초청장학생으로서다음사항을지킬것을서약합니다.

(1) 한국대학대학원의학칙등에서정한규칙에따라최선을다해서학업과연구에전념한다.

(2) 한국의법과사회질서를위반하지않도록행동할것이며모든정치활동(정치목적의집회·시위에의참가, 정치결사, 정치적인논문·선언의발표)하지않는다.

 (3) 한국에서채무를경우(국내거주기간) 자기가책임지고변제한다.

 (4) 내가선택한대학원지원방식(자율지원, 위탁대학지원)대하여이후대학원진학어떠한이의도제기하지않는다.

 (5) 국제교육진흥원이정한학사행정조치사항에적극협조하고이를준수한다.

2. 상기사항을위반한경우나, 장학생지원서류의기재사항이허위사실로판명된경우, 그리고대학()에서징계처분, 성적불량수학능력이없다고인정되어국제교육진흥원으로부터장학금지급을중지당하더라도이의를제기하지않을것임을서약합니다.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. As a grantee of the Korean Governmentscholarship, I pledge to abide by the following rules;

(1) To refrain from violation ofuniversity regulations, and to fulfill my obligations as a student to the bestof my ability.

(2) To behave in a manner appropriate tothe Korean law and culture and society, and not to participate in any form ofpolitical activity (such as organizing a political party, joining a politicalparty, attending political meetings, publishing political articles anddeclarations, organizing or participating in demonstrations of politicalnature, and so on).

(3) To accept the responsibility forpaying any debts incurred in Korea

(4) To agreewith my decision concerning the application option(Unrestricted or DesignatedApplication) for graduate school after advancing to the graduate school aswell.

(5) To abide by all terms and regulationsset by the NIIED.

2. If I am proved to have violated any ofthe above articles, to have made a false statement in my application documentsor to have failed to comply with academic standards or the rules of universityor research institute, I shall accept the decision of the NIIED, even though itmay include the suspension or revocation of the scholarship.

 (연월일: yyyy/mm/dd)
(Name) 서명 (Signature)

(Study Plan)

아래수학계획서를한국어또는영어로 2 페이지이내로 A4 규격용지에단면으로작성하시오. 아래서식을참고하여수학또는연구목적계획을작성하시되, 특히수학또는연구활용계획은추천자와협의작성하시오. 내용을읽어볼있도록깨끗하게타이핑하거나인쇄하시오.(Write a study plan not exceeding 2 pages in Korean or English on an A4size format, and onesided only.The study plan must be written either in Korean or English. Please refer to thebelow sample format and include your purpose and plans for future academicstudy or research. In particular 'how you will utilize your knowledge acquiredin Korea' must be written after discussion with the referees. This must betyped or printed clearly in black ink. )

(Sample)>

(Name)

생년월일 (Date of Birth)

출신국전공

(Previous Major)

희망전공또는연구주제

(Desired Major or Research Topic)

한국어능력

(Korean Language Proficiency)

고급 (Adv.) □중급 (Int.) □초급 (Beg.)

시험명(Title of Test) 성적(Score)

영어능력

(English Language Proficiency)

고급 (Adv.) □중급 (Int.) □초급 (Beg.)

시험명(Title of Test) 성적(Score)

수학목적세부계획 (Purpose of Academic Study or Research and Detailed Plan)

한국에서수학또는연구활용계획 (How would you use your knowledge acquired in Korea after returning to your home country? Pleas write a plan)

연락처

(Contact Information)

주소 (Address)

전화 (Phone)

이메일 (Email)

(연월일: yyyy/mm/dd)
성명 (Name) 서명 (Signature)

(Self
introduction Essay)

자기소개서를 2페이지이내로서술식으로작성(A4, 단면으로작성)하되, 아래내용을포함하도록하며, 내용을알아볼있도록타이핑을하거나인쇄하시오. Write anessay for selfintroduction not exceeding 2 pages on anA4size format, and onesided only. It is recommended to contain the following things andmust be typed or printed clearly in black ink.

출신배경 (Family Background)

출생지, 출생연도, 가족구성, 특기사항(place of birth, birthdate, family members, remarks)

학력 (Education)

출신학교명, 재학기간(,), 학위, 전공분야, 특기사항 (name(s) of school(s), date(s) ofattendance (yyyy/mm), degree(s) received, major(s), remarks)

경력 (Experience)

근무기관명, 재직기간 (,), 직위, 부서, 업무내용, 특기사항(name(s) of organization(s), date(s) of employment (yyyy/mm), position(s),department(s), duty(duties), remarks)

수상경력 (Awards)

참고가될만한수상경력(the awards you havereceived in your field of study or scientific research)

소지기능(Skills)

언어능력컴퓨터활용능력 (languages and computer skills: indicate the level)

기타 (Others)

기타저술한책이나논문, 학회봉사활동참고가만한사항 (books, publications, dissertations, etc. ; dates published;conferences, community service activities, etc.)

(연월일: yyyy/mm/dd)
성명 (Name) 서명 (Signature)

(Letter of Recommendation)

바로아래부분은지원자본인이작성하시오. (The very below is to be completed bythe applicant.)

성명 (Full Name)

(/이름: Last/M/First)

(Preferred University)

추천자께 (To the Referee)

상기지원자에대한추천서를작성하여주시는데감사를드립니다. 지원자에대한귀하의진솔하고정확한평가를부탁드립니다. 추천서는지원자의출신국한국대사관에제출하는것으로추천서를작성하신우편봉투에밀봉하고뒷면을봉인하여지원자에게주십시오. 필요하신경우별지를이용하실있습니다.

(Thank you for writing this letter onbehalf of the person named above. Please indicate your candid and promptassessment of the above named applicant. Fill out the present form withadditional comments, seal it in an envelope, sign across the flap, and hand itto the applicant for submission to the Korean embassy in the applicant'scountry of origin. You may attach additional sheets if necessary.)

1. 지원자를기간은얼마동안이며, 어떤자격으로였습니까? (How long and in what capacity have you known theapplicant?)

2. 지원자의장점재능은무엇입니까? (What are the strength and aptitude of the applicant?)

3. 지원자의단점보완이필요한부분은무엇이라고생각하십니까?(What are the applicant’s weaknesses? What weak points does s/he need toimprove?)

4. 지원자가한국에서수학계획서대로학업에충실할것이라고생각하십니까? 또한지원자가한국에서습득한지식의향후활용도에대하여는어떻게생각하십니까? (How do you think the applicant can apply his or her studyplan at an educational institution in the Republic of Korea? Do you think s/hewill succeed in utilizing his/her knowledge acquired in Korea in the future?)

5. 귀하가알고있는다른학생과지원자의자질을비교하여평가하여주십시오.(Please assess the applicant’s qualities in the evaluation table below. Ratethe applicant compared to other individuals whom you are familiar with and whoare also applying for a graduate program in Korea.)

구분

(Classification)

매우우수함

(Truly Exceptional)

우수함

(Excellent)

아주좋음

(Very Good)

좋음

(Good)

평균이하

(Below Average)

없음

(No comments or N/A)

상위 2%

(Top 2%)

상위 10%

(Top 10%)

상위 25%

(Top 25%)

보통 50%

(Middle 50%)

하위 25%

(Lower 25%)

지도력

(Leadership Potential)

대인관계

(Interpersonal Skills)

(구두)의사소통능력

(Oral Communication Skills)

의사표현능력

(Written Communication Skills)

상상력과창의력

(Imagination and Creativity)

성취의욕

(Motivation)

자립심

(Independence)

융통성

(Flexibility)

6. 5항의평가에대한귀하의의견을적어주십시오. (Please provide us with comments on the ratings you have made inSection 5.)

추천자인적사항 (Referee’s Information)

1. 성명(/이름) Name in Full (Last/First/M.)

2. 소속기관 School or Firm

3. 직위 Position and Title

4. 주소 Address

5. 전화번호 (국가번호/지역번호/전화번호)

Phone: Country code/Area code/ Phone number)

 / /

6. 팩스번호 (국가번호/지역번호/팩스번호)

 Fax: County code/Area code/Phone number)

 / /

(연월일: yyyy/mm/dd)
추천자서명(Signature)

CERTIFICATE OF HEALTH

Chart: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Full Name: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Age: ___________________________ Sex: ------------------------------------------------------------------------------------

Date of Birth: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nationality: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Physical Examination:

Blood Pressure: Systolic _____________________Diastolic -------------------------------------------------- mmHg

Vision: Right 20/_____________ Left 20/_____________ Color Vision -----------------------------------------------

Corrected: Right /_____________15 Left /_____________15-------------------------------------------------------------

Dental Evaluation: Good ( ) Fair ( ) Poor( ) Needs Attention ( )

Clinical Evaluation:

Normal

Abnormal

Normal

Abnormal

Skin

Heart

Head & Face

Abdomen

Eyes

Rectum

Ears

Genitalia

Mouth & Throat

Extremities

Nose & Sinuses

Back & Spine

Neck

Neurological

Chest & Lungs

Mental

Other

If Abnormal:

2. Chest XrayExamination

Date taken:

Findings:

3. Laboratory Examination

Hemoglobin: ___________________ Gm/dl --------------------------------------------------------------------

Urine: S.G. Sugar Micro

Công văn 4287/BGDĐT-GDĐH  học bổng của Chính phủ Hàn Quốc  2008Hepatitis B:

Công văn 4287/BGDĐT-GDĐH  học bổng của Chính phủ Hàn Quốc  2008Stool for Parasite Oval:

Công văn 4287/BGDĐT-GDĐH  học bổng của Chính phủ Hàn Quốc  2008Serological Test forSyphilis & AIDS :

Other:

4. Summary:

This is to certify that the above namedapplicant has gone through a general medical examination and the findingsindicated here are true to the best of my knowledge.

In my opinion his/her health condition is

Excellent ( ) Good ( ) Fair ( ) Poor ( )

Remarks:

Date

Hospital or Institute

M.D

Signature