BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4287/BGDĐT-GDĐH
V/v học bổng của CP Hàn Quốc năm 2008

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:Các trường Đại học, Cao đẳng

Năm học 2008, Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục nhận 22 lưuhọc sinh Việt Nam sang học thạc sĩ, tiến sĩ và thực tập sinh sau đại học tạiHàn Quốc thuộc các ngành khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế,nghệ thuật…. Thời gian học thạc sĩ là 2 năm, học tiến sĩ là 3 năm, thực tậpsinh từ 6 tháng đến 1 năm. Ngoài ra phía Hàn Quốc sẽ cấp kinh phí đào tạo mộtnăm học tiếng Hàn Quốc cho các thí sinh được xét duyệt học bổng (trừ những ngườiđã có trình độ đại học về tiếng Hàn Quốc và những ứng viên dự tuyển đi thực tậpsinh).

I- ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

- Là công dân Việt Nam đang công tác và giảng dạy tạicác trường đại học, cao đẳng, các cơ quan Nhà nước và chưa từng nhận học bổng củaChính phủ Hàn Quốc.

- Tuổi không quá 40 (sinh sau ngày 1/9/1968) đối với ứngviên tham dự học bổng thạc sĩ, tiến sĩ. Không giới hạn tuổi đối với ứng viên dựtuyển đi thực tập sinh.

- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trởlên (đối với ứng viên dự tuyển đi học thạc sĩ), có bằng thạc sĩ với kết quả họctập loại khá trở lên (đối với ứng viên dự tuyển đi học tiến sĩ). Đăng ký họcphù hợp với ngành đã đ­ược đào tạo ở bâc đại học và bậc thạc sĩ.

- Yêu cầu về ngoại ngữ: Tiếng Anh TOEFL Quốc tế trên500 PBT, hoặc 173 CBT, hoặc 61 iBT hoặc IELTS trên 5.5 (ưu tiên những người cóđiểm tiếng Anh cao và những người có trình độ tiếng Hàn Quốc thông thạo). Nhữngứng viên tốt nghiệp đại học, thạc sĩ tại các nước nói tiếng Anh có thể được xemxét nếu không có các chứng chỉ tiếng Anh nêu trên.

- Những ứng viên tham gia dự tuyển đi thực tập sinhsau đại học phải có thư mời của một trường đại học hoặc của một viện nghiên cứutại Hàn Quốc.

II- HỒ SƠ DỰ TUYỂN

a. Hồ sơ tiếng Việt:

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: bằng tốt nghiệp đạihọc, bằng thạc sĩ kèm theo bảng điểm của tất cả các năm học đại học, thạc sĩ.

- Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp(ghi rõ ngành nghề đào tạo, điện thoại và địa chỉ liên hệ của các ứng viên).

b. Hồ sơ tiếng Anh:

Số lượng hồ sơ và mẫu khai hồ sơ gửi kèm theo côngvăn này.

Hồ sơ dự tuyển gửi về Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dụcvà Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt Hà Nội, trước ngày 27/5/2008.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTT Bành Tiến Long (để b/c);
- Website Bộ GDĐT
- Vụ TCCB, HTQT, (để phối hợp);
- Lưu VT, Vụ GDĐH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Lê Hương


2008 년도 대한민국 정부초청

외국인 대학원장학생 모집 요강

Korean Government Scholarship Program

for Graduate Students

"Program Policies & Guidelinesfor the Year 2008"

국제교육진흥원

National Institute for International

Education Development (NIIED)

2008 년도 대한민국 정부초청

외국인 대학원장학생 모집 요강

1. 목적

외국인 학생에게 대한민국 고등교육기관에서 수학연구할 기회를부여함으로써 국제교육 교류촉진과 국가 우호증진을 도모

2. 목적목적

국가별 일정인원(모집인원은 당해국 주재 한국공관에 문의)

3. 목적목적

(1) 학위과정 : 석사과정, 박사과정

한국교육과정평가원의 한국어능력시험 5 이상자 외에는 의무적으로 1년간의 한국어 연수를 이수하여야

(2) 연구과정 : 1 연구과정, 6개월 연구과정

4. 목적 목적 목적

(1) 자율 지원 방식 : 대학 학문분야의 제한 없이 지원 가능

(2) 위탁대학 지원 방식 : 국제교육진흥원이 선정한 위탁대학들 중에서 학문분야의 제한 없이 지원 가능

위탁대학 학문분야 추후 알림

5. 목적 목적

(1) 추천대상국 국적 소유자

(2) 1968 9 1 이후 출생자( 40 미만). 연구과정은 연령 제한 없음

(3) 2008. 8. 31 현재, 석사과정 연구과정은 학사학위 이상 소지(예정), 박사과정은 석사학위 이상 소지(예정)

(4) 최종학교 ()학년 성적 평점 평균이 B(백분율 80) 이상인

(5) 영어 TOFEL PBT 500, CBT 173, iBT 61 이상 또는 IELTS 5.5 이상 취득자(고득점자 우선 선발)

(6) 한국에서의 장기간 유학이 가능할 정도로 심신이 건강한

(7) 한국에서 동일 과정의 장학금을 받은 사실이 없는

(8) 양국 우호 증진에 기여할

(9) 한국어 능력 우수자 선발 우대

(10) 연구과정 지원자는 한국의 연구기관, 대학 또는 관련기관에서 받은 공식적인 초청장을 지원 서류와 함께 제출하여야

지원 자격 제한 : 2008년도 (3)학기 국내 대학원 학위과정에 재학 중인 또는 입학 예정인 자는 장학금의 동일 학위과정에 지원할 없음

6. 지원서류제출

(1) 제출처 : 당해국 주재 한국공관

(2) 제출기한 : 당해국 주재 한국공관에서 정하는 기일까지

(3) 제출서류

지원서 1(소정양식)

사진(4×5cm, 칼라, 상반신, 정면, 탈모) 2


YEAR 2008 KOREAN GOVERNMENT

SCHOLARSHIP PROGRAM FOR GRADUATE STUDENTS

1. Program Objective

The objective of the Korean Governmentscholarship program is to provide international students with the opportunitiesto conduct advanced studies at higher educational institutions in the Republic of Korea in order to promote international exchange in education and mutualfriendship between countries.

2. Total Candidates for Selection

The number of candidates for selectionwill depend upon the country eligible for the scholarship program. For detailedinformation, please contact the Korean Embassy or Consulate in the country oforigin.

3. Academic Programs

(1) Academic degree program : master’s degreeand doctoral degree (Ph.D.)

Except scholars who got the 5th or highergrade of Test of Proficiency in Korean by Korean Institute for Curriculum andEvaluation, all scholars should take a preparatory Korean language trainingcourse for a year before taking a degree course.

(2) Research program : a six-monthresearch program and one-year research program

4. Application Option

(1) Unrestricted Application Procedure :you can apply for programs with no limitation of the universities and studyfields.

(2) Designated Application Procedure :you can apply for programs among the study fields that the entrusteduniversities of NIIED offer.

The entrusted universities and studyfields will be noticed later.

5. Qualifications

Prospective applicant must meet thefollowing qualification criteria :

(1) Applicants should be a citizen of thecountry to which this scholarship program is offered.

(2) Applicants should be under 40 yearsof age as of September 1, 2008, i.e. born after September 1, 1968. There is noage limit for individuals applying for a research program.

(3) Applicants must have already earnedor expected to receive: (a) a bachelor's degree or equivalent prior to August31, 2008, in order to apply for a graduate (master's degree) program; (b) a master'sdegree prior to August 31, 2008, in order to apply for an advancedprogram.(doctoral degree; Ph. D.)

(4) Possess Grade Point Average (GPA)above 'B' level ('80%' as percentage) from the last educational institutionattended

(5) Over 500 of PBT or 173 of CBT or 61of iBT TOEFL Test / Over 5.5 of IELTS

(Preferential selection by the higherscore).

(6) Have an adequate health, bothphysically and mentally

(7) Not at any time have received aKorean government scholarship for his/her graduate study before.

(8) Be willing to promote amicablerelations between his or her country and the Republic of Korea.

(9) Preferential selection by the highergrade of Test of Proficiency in Korean by Korean Institute for Curriculum andEvaluation

(10) Applicants for a research programare required to submit, together with other application documents, an officialinvitation letter from one of the Korean research institutions, universities,or other such organizations.

Limitation of Qualification

Those who are already taking or will takea degree course in Korea during the spring(march) semester of Year 2008 are notqualified for the samelevel degree course of this program.

6. Submission of Required Documents

(1) Place of Submission: Documents mustbe submitted to the Korean Embassy or Consulate in the country of origin.

(2) Deadline of Submission: Decided bythe Korean Embassy or Consulate in the country of origin.

(3) Documents to be submitted

One completed application form (on aprescribed form)

Two 4cm x 5cm color photos

§ 학위증명서

ㅇ석사과정 : 학사학위(예정) 증명서 1

ㅇ박사과정 : 학사학위 증명서, 석사학위(예정) 증명서 1

ㅇ연구과정 : 최종학위(예정) 증명서 1

§ 성적증명서

ㅇ석사과정 : 학사과정 학년 성적증명서 1

ㅇ박사과정 : 학사석사과정 학년 성적증명서 1

ㅇ연구과정 : 최종학위 학년 성적증명서 1

§ 지도교수 추천서 1(소정양식)

§ 당해국 정부 기관장의 추천서(자율지원 방식 지원자) 1

당해국 주재한국공관장의 추천서(위탁대학 지원 방식 지원자) 1

§ 자기소개서 1(소정양식)

§ 서약서 1(소정양식)

§ 수학계획서 1(소정양식)

§ 건강증명서 1(소정양식)

§ 영어 능력 증명서 1

§ 한국어 능력 인증서 1(해당자에 한함)

§ 연구과정 추가 제출서류

ㅇ소속기관 재직증명서 또는 재학증명서 1

ㅇ한국 연구, 교육, 행정기관의 장이발행한 초청장 1

(4) 유의 사항

모든 서류는한국어 또는 영어로 작성하며, 각종 증명서가 영어가아닐 경우에는 반드시공증 번역본을 첨부하여야

제출한 서류는일체 반환하지 않음

제출 서류의기재 내용이 부정확하거나 미비 서류가 있을 경우에는 국제교육진흥원이 선발대상에서 임의로 제외함

장학생으로 선발될 경우, 국제교육진흥원에 제출한 서류와는 별도로 대학원 지원에 필요한 서류를 준비하여야

7. 장학금지급

(1) 장학기간

§ 학위과정

석사과정 : 2(한국어 연수기간 별도제공)

박사과정 : 3(한국어 연수기간 별도제공)

모든장학생은 학위과정의 입학허가를 받아야 하며, 만약입학 허가를 받지 못할 경우 장학생 자격이 취소됨

§ 연구과정 : 1 또는 6개월

§ 위의 기간 이내일지라도 ·박사 학위를 취득한 경우와 연구를 완료한 경우에는 장학금 수여기간이 종료됨

③ Copies of Diploma

One copy of an undergraduate (bachelor's)diploma for those applying for a graduate (a master's degree) program

One copy of an undergraduate diploma andone copy of a graduate diploma for those applying for a doctoral (Ph. D.)program

One copy of a diploma from a recentinstitution for those applying for a shortterm researchprogram

③ Transcript

One transcript from an undergraduateprogram for those applying for a graduate program

One transcript from an undergraduateprogram and one transcript from a graduate program for those applying for adoctoral program

One transcript from a recent institutionfor those applying for a shortterm research program

A recommendation letter from theapplicant's professor or employer (on a prescribed form)

A recommendation letter from the head ofGovernment in the country of origin (applicants of Unrestricted ApplicationProcedure)

A recommendation letter from theambassador of the Korean Embassy or Consulate in the country oforigin.(applicants of Designated Application Procedure)

A SelfintroductionEssay: on a prescribed form

An NIIED Pledge: on a prescribed form

A Study Plan: on a prescribed form

A Certificate of Health: on a prescribedform

One copy of a certificate of Englishproficiency (TOEFL or IELTS)

One copy of a certificate of Koreanproficiency (applicable for those who have)

Additional Required Documents for aResearch Program;

One certificate of employment or ofuniversity enrollment

An official letter of invitation whichhas been issued by the head of a Korean research center, educational institute,or administrative organization

(4) Notes

Application forms and other programmaterials are to be filled out either in Korean or English. Certificatescredentials, etc. issued in other languages but Korean or English mustaccompany official translation verified by a notary public.

Submitted documents will not be returnedto the applicant.

Incomplete or incorrect documents aresubject to rejection by NIIED.

※ The grantees should prepare applicationdocuments for the universities in which they want to study, apart from thosesubmitted to the NIIED.

7. Bestowment of Scholarship

(1) Scholarship Period

① Degree courses

Master's degree program: 2 years(excluding a 1yearorless Koreanlanguage course)

Doctor's degree program: 3 years(excluding a 1yearorless Koreanlanguage course)

※ All KGSP award holders should getadmission to a graduate school for their proper degree course. In case thatthey don’t get admission, their scholarship will be suspended.

② Research program (Korean languagetraining is not offered.)

6 months or 1 year

③ Scholarship period will end upon theday when the scholarship grantee obtains the degree even though this may fallon a date earlier than the official scholarship termination date.

(2) 지급 내역

§ 항공권 또는 항공료 : 최초입국 시와 최종 귀국 서울과 당해국 국제공항간 보통석항공권 또는 항공료 지급

§ 국내이동 항공료와 입국또는 귀국 여행에 따른 보험료는 장학생이 자비부담하여야

§ 장학생 확정 통보일 현재 대학원 수학 또는 취업 등의 사유로 이미 한국에 입국하여 체류중인 자는입국항공료(정착지원금 포함)지급하지 아니하며, 6개월 연구과정자를 제외하고 1 이내에귀국하는 자는 친족의 사망, 신병, 외교관계의 단절, 전쟁, 기타 천재지변 국제교육진흥원이 인정하는 경우를 제외하고는 귀국항공료를 장학생 본인이 부담하여야

§ 생활비 : 매월900,000

§ 학비(입학금 등록금) : 전액 면제(입학금은 대학에서, 등록금은 정부에서 부담)

§ 연구비( 2 지급) : 인문계 210,000, 자연계예체능계 240,000(교재구입비, 학생회비, 논문심사비 등으로이용)

§ 정착지원금 : 최초입국 200,000

§ 귀국준비금 : 최종귀국 100,000

§ 한국어 연수비 : 국제교육진흥원에서 한국어 연수기관에 직접 지급

§ 논문인쇄비 : 소요액(인문사회계 500,000, 자연공학예체능계800,000 이내) 지급(장학생선납 후불)

§ 의료비 : 장학금지급기간 질병, 상해, 사고 등에대한 보험료(장학생 선납 후불)

8. 장학금지급 중단 일시 정지

(1) 다음의 경우에는 장학생 자격을 상실하고 장학금지급을 중단함

§ 장학생 지원 관계서류 기타 제출서류가 허위로작성되었음이 드러났을

§ 수학대학으로부터 징계처분을 받았거나 정치활동을

§ 국제교육진흥원에 서약한 사항을 위반했을

§ 국제교육진흥원이 정한 학사행정 조치사항에 따르지아니한

§ 학위과정 또는 연구과정 재학 무단 수학 중단으로 수강을신청한 과목의 학점의 2/3 이상을 취득하지 못한

§ 휴학기간 종료 정당한 사유 없이 1개월 이내에 복학원서를 제출하지 않을

§ 중도 포기한

§ 한국어 연수 이수기간 종료 직후에 학위과정에 진학하지 못한 경우

(2) 장학생은 1 30, 연간 90일을 초과하여 일시출국할 없으며, 30일을 초과할 경우 초과기간의 생활비는 미지급함

9. 장학생선발 절차

(1) 당해국 주재 한국대사관은 배정된장학생 인원 범위 내에서 당해국 정부의 추천과 협력을 얻어 선발 실시

§ 자율지원 방식으로 배정된인원은 반드시 당해국 정부 해당 기관장의 추천서를 첨부

§ 위탁대학 지원 방식으로 배정된 인원은 반드시 한국 공관장의 추천서첨부

(2) Scholarship Benefits

① Airfare: The award recipient will bepaid an economy class airfare from their country to the Republic of Korea, and, thereafter, an economy air ticket from Korea to their country after the completionof their study.

The NIIED does not compensate either for fees for theirdomestic travel or for an insurance for traveling to and from the Republic of Korea. These costs must be paid by the grantees themselves.

※ Airfare for entry into Korea andsettlement allowance will not be provided to one who has remained in Korea onaccount of the study or employment as of the confirmation date of selection ofscholarship students. And should any grantee wish to return home within oneyear except those taking 6month research program, airfare for repatriation should beborne by him/herself except for the cases approved by the NIIED such as his/herclose relatives' death, serious illness, severance of diplomatic relations, warand other natural disasters.

② Monthly Allowance: Upon arrival andregistration at NIIED, the grantee will be provided with 900,000 won per monthto cover living expenses for the period of his or her program.

③ Tuition Fees: Scholars under theauspices of Korean government are subject for a tuition waiver: Full entrancefee is exempted by the host university and a tuition fee is exempted by thegovernment.

④ Research Allowance (2 time per year):Includes costs for textbooks and other literature, student associationmembership, dissertation review, and so on; it is only granted to those whotake a degree course or a research course.

Humanities: 210,000 won per semester.

Natural sciences, arts or physicaleducation: 240,000 won per semester

⑤ Settlement Allowance: A grantee is paid200,000 won upon arrival

⑥ Repatriation Allowance: A grantee ispaid 100,000 won upon completion of studies.

⑦ Korean Language Training Expenses: TheNIIED pays the full costs directly to the entrusted language traininginstitution up to 1 year.

⑧ Dissertation Printing Costs: Up to500,000 won will be reimbursed for the costs related to a dissertationprinting. (Up to 800,000 won for art or physical education course)

⑨ Medical Insurance: The grantees will beprovided with a health insurance during the period of their study program inthe Republic of Korea. They will be reimbursed against direct payments for themajor accidents and illnesses. The NIIED will assist the grantee in finding outwhat cases are covered by the insurance.

8. Cancellation of Scholarship

(1) If the grantee is found engaged inany of the following during his/her stay in Korea, his/her scholarship will besuspended or the scholarship amount provided to the student till at the time ofbeing found must be returned to NIIED and the grantee will be deported back tohis/her country.

① Proof of falsehood of any statementsmade on any of the application materials being found and deficiency ofqualification being found later

② When punished by the university orinvolved in any form of political activity.

③ When violating the regulations he/shehas given pledge to the NIIED

④ When not abiding by all conditions andregulations set by the NIIED

⑤ When not acquiring more than 2/3 of allof the credits of the courses registered due to the discontinuation of thestudy without permission from the NIIED

⑥ When not submitting a request for reenrollment to the university and not notifying the NIIED of reenrollment without any proper reasons not later than one monthafter the period of ‘leave of absence from study’ ends

⑦ When the grantee cancels his/her studyin the half way

⑧ When a Korean-language course awardholder fails to get admission for the degree course right after the end of theKorean language course.

(2) The scholars cannot leave Korea temporarily exceeding 30 days at a time and 90 days per year. Also living allowancewill be not given if the scholars leave Korea exceed 30 days.

9. Scholarship Award Procedures

(1) The Korean diplomatic or consularmissions abroad make a selection of applicants based upon the recommendationsof the government of the country to which scholarship is allocated.

① Candidates who are assigned toUnrestricted Application Procedure should attach a recommendation letter fromthe relevant head of Government in the country of origin.

② Candidates who are assigned toDesignated Application Procedure should attach a recommendation letter from theambassador of the Korean Embassy or Consulate in the country of origin.

(1) 재외공관은 관계서류를 구비하여 선발된 장학생 후보자를 외교통상부를 경유하여 국제교육진흥원에 추천

(2) 국제교육진흥원은 국제교육교류실무협의회의 심의를 거쳐 장학생을 확정하고 교육과학기술부, 외교통상부를 경유하여 해당 공관에 통보

10. 한한한한한 한한

(1) 한국어 연수

§ 대상 기간 : 모든장학생은 의무적으로 1 이내의 한국어 연수를 이수하여야 . , 한국교육과정평가원의 한국어능력시험 5이상인 자는 한국어 연수를 받지 않고 대학원 진학이 가능

§ 연수기관 : 국제교육진흥원이 지정하는 한국어 연수기관

(2) 학위과정 수학

§ 한국 대학의 ·박사과정은 2학기제( 학기는 3∼8월까지, 가을 학기는 9월부터 다음해 2월까지)

§ 입학 지원기간은 대학에따라 다르며, 통상 학기 시작 3∼5개월 전임

9(가을) 학기 : 동년도 3∼6

3() 학기 : 전년도 9∼11

§ 수학 연한 : 석사 2, 박사 3

ㅇ석사 : 1∼3학기 이수학점 취득, 4학기째 논문작성

ㅇ박사 : 1∼4학기 이수학점 취득, 5~6학기 논문작성. 박사학위 취득 해외학술지 논문 게재 요건 등으로 추가기간이 필요한경우가 있으므로 대학과사전 협의가 필요함

§ 강의 언어 : 강의는 대부분 한국어로 진행되기 때문에한국어 능력을 갖추어야 하며, 영어 교재를 많이 사용하기 때문에일정 수준의 영어 능력이 필요함. 또한국제 대학원 강의가 영어로 진행되는 대학원은 지원자에게 일정 수준의 영어 능력을 요구하므로 사전에이를 준비하여야

§ 입학시험 : 대학원에 따라 입학시험 종류가다르나 일반적으로 서류심사 면접 등으로 결정함

(3) 연구과정 : 연구과정 장학생은 한국 초청대학(기관)에서초청대학(기관) 장과지도교수의 지도하에 연구활동을 수행하여야

11. 한한한 한한한한

(1) 입국기한 : 2008.08.25()~08.28()

특별한사유 없이 지정된 기간 내에 입국하지 않을경우 장학생 자격이 취소됨

(2) The Korean missions abroad recommendthe selected candidates to the National Institute for International EducationDevelopment (NIIED), along with the documents through the Ministry of ForeignAffairs and Trade.

(3) The NIIED ReviewCommittee selects the final candidates and, through the Ministry of Education,Science and Technology and the Ministry of Foreign Affairs and Trade, informsthe Korean Embassies in the countries concerned. And eventually, the KoreanEmbassy notifies the successful nominees in their home countries.

10. Academic Study in Korea

(1) Korean Language Course

① Qualifications and period: All scholarsshould take a preparatory Korean language training course for aone-year-or-less before taking a degree course.

※ However, scholars who got the 5th orhigher grade of Test of Proficiency in Korean by Korean Institute forCurriculum and Evaluation can enter graduate school without a one-year-or-lessKorean language training.

② Institution: Designated institution towhich the NIIED entrusts the Korean language training

(2) Graduate Programs

① Graduate schools are generally run on a"semester system" basis, hence students may enroll in March orSeptember. The first semester lasts from March until August, and the secondsemester from September until February.

② The Application period varies dependingon the schools' schedule. Applicants for a master's or a doctor’s degreeprograms should apply 3∼5 months prior to the start of each semester. Admissionschedules are as follows:

Admission for the 2nd (fall) semester: March June of the same year

Admission for the 1st (spring) semester: September November of the preceding year

③ Duration of Study: 2 years for amaster's degree program, and 3 years for a doctor’s degree program.

Students of a master's degree programs must earn sufficientnumber of credits for 3 semesters. And then write a thesis in the 4th semester.Students of GSIS (Graduate School forInternational Studies) programs must earn more than 45 credits in total.

Ph. D. candidates for a doctor’s degree must earn sufficientnumber of credits for 4 semesters, and then write a dissertation in the 5th and6th semesters; it may take more than 3 years to have their articles publishedin the international journals. Scholars should consult their professors inadvance.

④ Language of Instruction: In many highereducational institutions of the Republic of Korea the language of instructionis Korean. However, textbooks and other literature written in English arewidely used. Therefore, the potential candidates are expected to possess a goodcommand of both Korean and English. Those institutions where the lectures aredelivered in English for example, at Graduate Schools ofInternational Studies (GSIS)require thatapplicants have their official TOEFL score sent to the appropriate office ofthe university they are applying to. Applicants are advised to make earlierpreparations.)

⑤ Admission: Universities selectqualified applicants on the basis of submitted documents for the applicant'sfinancial and academic eligibility. In some cases, personal interviews with anapplicant are conducted in addition to the above screening procedures.

(3) Research Program

Research scholars are to conduct researchunder the supervision of an advisor at the host institution.

11. Important things

(1) Entry dates : Grantees must arrive inthe Republic of Korea for registration at the NIIED from August 25(Mon), 2008to August 28(Thu), 2008.

※ If scholars would not enter the Republic of Korea within the designated period stated above without any special reason, ascholarship award would be canceled.

(2) 한한한한 한한한 한한 한국어능력시험 5 이상인 자로서 한국어 연수 없이 대학원 진학 예정자는 반드시 한국 입국 전에 아래항의 대학원 지원 절차에 의거하여 2008년도 9 학기 학위과정의 입학 허가를 받아야

§ 한국어 연수 대학원 진학 예정자는 한국입국 한국어 연수 중에 대학원 지원 절차를 밟게

§ 대학원 지원 절차

진학 희망대학 전공 선정 : 본인의한국어 능력, 수학성취도 학위활용도 등을 감안하여 본국 대학의 교수 진학 희망대학의 입학담당자, 해당학과 교수 등과 충분한 협의를 진학 희망대학 전공 선정

입학 지원서류 제출 : 장학생 후보자는 진학희망대학의 홈페이지를 참고하거나 대학의 입학담당자와 연락하여 지원 서류 교부기간 지원서 제출기한, 구비서류 확인한 지원 서류를 준비하여 전형료와 함께지원서 제출기한 내에대학에 직접 제출함. 일반적으로 한국의 대학원이 요구하는 구비서류는 아래와 같음

대학원 지원서(대학원 소정양식)

학위(학사, 석사혹은 박사) 증명서 사본 또는 졸업증명서

학위(학사, 석사혹은 박사) 성적증명서

지도교수 추천서 1 또는 2(일부 대학의 경우 대학원의 소정양식에 작성)

수학계획서(일부대학의 경우 대학원의 소정양식에 작성)

자기소개서(일부대학의 경우 대학원의 소정양식에 작성)

외국인증명서(여권사본 )

한국어능력증명서 또는영어능력증명서(국제대학원 일부 일반대학원 등에서는 일정수준 이상의 영어능력을 요구하고 있음)

사진 2∼3

기타 대학원제출 요구서류 : 학위논문, 포트폴리오

재정보증서 정부초청 외국인장학생 확인서(국제교육진흥원에서 대학에직접 송부)

각종증명서는 한국어(또는 영어) 번역 공증본이어야 하며, 전형료는 장학생후보자 본인이 부담함

대학원 지원사실 통보 : 장학생 후보자는 대학원지원 사실을 주재국 한국공관을 경유하여 국제교육진흥원에 통보

ㅇ통보기한 : 대학원지원 제출기한 3 전까지

ㅇ통보내용 : 지원서제출일, 지원대학, 학과명, 전공명, 기타 사항

§ 유의사항

장학생후보자는 반드시 상기대학원 지원 절차에 의하여 대학원에 지원하여야 하며, 절차에따르지 않은 경우 발생되는 모든책임은 장학생 후보자 본인에게 있으므로 특히 유의하시기 바람

입학결정은 대학의 고유권한이며, 대학은지원자의 성적, 지원학과에 대한 지식 학업능력과 정부초청장학생 수용정원에 의하여 입학여부를 결정함

입학허가를 받지 못하는 경우가 있으므로 2 대학 이상 지원 요망

2 대학 이상 합격 , 진학대학 선정 진학하지 아니할 대학에 진학포기서를 제출해야 하며, 아울러국제교육진흥원에도 사실을 통보하여야

(2) Application for admission to agraduate school prior to entering Korea: Those who got the 5th or highergrade of Test of Proficiency in Korean and are supposed to start their degreeprogram without a Korean language course should get admission for the fallsemester of the year 2008 prior to entering Korea by following the applicationprocedures for admission stated below in Article ①.

※ Those who has been given a preparatoryKorean language course are supposed to take the application procedures whilethey take the language course.

① Application Procedures for Admission

ⓐ Select University and Major: First,applicants need to select proper universities and majors they wish to enterafter consulting with their academic advisers or the chief of institutionsemployed, etc. Applicants should consider such factors as the level or theirKorean language proficiency, future academic performance and the prospectiveeffect they would be receiving from their studies.

ⓑ Submit Application Packages: Granteesshould get enough information for their application to graduate schools such asthe application period, application documents, and so on. They can either visitthe university web-sites or contact the admission offices. And then send the completedapplication materials to the universities with an admission fee, which is to bepaid by the grantees. Basically, the required application materials are asfollows;

One completed application form (on theprescribed form of the university)

One copy of diploma (B.A., M.A., Ph.D.)or One certificate of graduation

One official transcript (B.A., M.A.,Ph.D.)

One or two recommendation letters someuniversities require that applicants submit recommendations on a prescribedform, sealed and signed by the recommender(s).

A study plan

SelfintroductionEssay (or resume, curriculum vitae, or bibliography)

Certificates of foreign citizenship; e.g.copy of passport.

A certificate of Korean languageproficiency or a certificate of English proficiency

[A certain level of English proficiencyis required to apply to graduate schools of international studies and somegeneral graduate schools, etc.]

Two or three photographs (4cm×5cm, orpassportsized)

Portfolio (only for applicants in thefields of arts or sports)

Financial documents and a certificate ofKorean Government Scholarship Grantee (prepared by the NIIED; the NIIED willsend them to the university directly.)

※ All the documents written in a foreignlanguages other than English should bear an official notarized translation inKorean or English.

ⓒ Inform the NIIED of submission ofapplication packages: The applicants will inform the NIIED of their submissionof application documents through the Korean Embassy or Consulate in theircountry of origin.

Deadline: not later than 3 days prior tothe schools' application deadline.

Contents of notification: Date ofsubmission, the name of universities, departments and majors, and otherimportant things concerned.

② Notes

ⓐ Candidates must follow the applicationprocedures aforementioned in ①. Candidates are expected to be responsible forall the matters caused by their default.

ⓑ University enrollment is decided by theschool authorities who will be reviewing the applicant's academic credential,knowledge of the preferred field of study, potential academic aptitude, and theKGSS quota.

※ Applicants are encouraged to apply formore than one universities in case of failure of getting admission to oneuniversity.

ⓒ In case the applicants get admission tomore than one university, they should make a final choice and submit ‘ACertificate for Cancellation of Enrollment” both to the NIIED and theuniversity which they would not enter.

(3) 장학생은 장학생으로서 한국에 체류하는 동안국제교육진흥원이 별도로 제정한 규정을 지켜야

(4) 기타 장학생 모집에 관한 사항은 아래 기관에 문의하기 바람

ㅇ당해국 주재한국대사관

ㅇ국제교육진흥원 국제교류부

  : 서울시종로구 이화장길 43 ()110810

 인터넷주소 :http://www.ied.go.kr

  : +82236681355,1356 (영어 문의), +82236681358(한국어 문의)

  : +8227434992

 이메일주소 : [email protected](영어 문의),[email protected](한국어 문의)

웹사이트 :www.ied.go.kr → Study Abroad Information → Korean Government ScholarshipProgram → FAQ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3) Scholars under the auspices of theKorean government should abide by the regulations specified by the NIIED.

(4) For further information pleasecontact:

The Korean Embassy or Consulate in the country of origin

The National Institute for International Education Development(NIIED)

Mail Address: 43 Ewhajanggil, Jongnogu, Seoul, 110810, Republic of Korea

Website: http://www.ied.go.kr

Phone: +82236681355,1356(For English), +82236681358(ForKorean)

Fax: +8227434992

Email Address:[email protected](For English), [email protected] (For Korean)

Website: www.ied.go.kr → Study AbroadInformation →

Korean Government Scholarship Program→FAQ

대한민국 정부초청 외국인 대학원장학생 지원 신청서

(Korean Government Scholarship ProgramApplication)

★ [13]해당란에 하시오. (Choose one and mark in the appropriate box.)

1. 당당당당 (Desired Program)

석사과정(Master's degree course)

박사과정(Doctor's degree course)

연구과정(Research program)

※ Please select your researchcourse period: □ One year □ Six months

2. 당당당 당당 당당 (Application option)

자율지원 방식 (Unrestricted Application Procedure)

위탁대학 지원 방식 (Designated Application Procedure)

3. 당당당당 (Desired Field)

인문사회계열(Humanities and Social Sciences)

자연계열(Natural Sciences)

예체능계열(Arts and Physical Education)

4. 당당당당 (Personal Information) (Please TYPE or PRINT clearly. Useblack ink only.)

성명

(Full Name)

자국어

(native language)

(Family Name)

이름(First Name)

Middle Name

영어

(English)

칼라 사진

(Color Photo

3×4 cm)

(Family Name)

이름(First Name)

Middle Name

국적

(Nationality)

생년월일: 연월일

(Date of Birth: yyyy/mm/dd)

성별

(Gender)

□ Male

□ Female

혼인관계

(Marital Status)

미혼(Single)

기혼(Married)

출생지

(Place of Birth)

언어(모국어/기타구사언어)

(Native language / Languages you can speak)

취미

(Hobby)

혈액형

(Blood type)

자택

(Home)

주소

(Address)

※In English only. 국가명(Country): 우편번호(Zip Code):

전화

(Phone)

+

Country Code / Area Code / Phone Number

팩스

(Fax)

+

Country Code / Area Code / Phone Number

이메일

(Email)

학교 또는 직장

(University

or Office)

주소

(Address)

※In English only. 국가명(Country): 우편번호(Zip Code):

전화

(Phone)

+

Country Code / Area Code / Phone Number

팩스

(Fax)

+

Country Code / Area Code / Phone Number

5. 당당 (Education)

고교 이상(Including High School)

기간: 연월일

(Period: yyyy/mm/dd)

기관명

(Institution)

소재지

(Location)

수학연한

(Years

of Study)

전공

(Major)

취득학위

(Diploma

or Certificate of Attendance)

6. 경력 (Work Experience)

기간:년월

(Period:yyyy/mm)

근무처

(Institution or Company)

지위

(Position)

주소

(Address)

전화

(Phone)

7. 언어능력 (Language Proficiency)

언어명

(Language)

시험명

(Title of Test)

성적

(Score)

시험일

(Date of Test)

수준(Level)

고급

(Adv.)

중급

(Int.)

초급

(Beg.)

한국어 (Korean)

(English)

8. 가족사항 (Family Background)

관계

(Relationship)

성명

(Name)

생년월일

(Date of Birth)

직업

(Occupation)

거주지

(Address)

9. 한국에서 수여받은 장학금 (Previous Scholarship Awards Received in Korea)

장학금명

(Title of Award)

기간: 연월일

(Period: yyyy/mm/dd)

분야 수여기관

(Field & Institution)

10. 과거 한국에서의 거주 또는 체류 사실 (Previous Visits to Korea)

기간: 연월일

(Period: yyyy/mm/dd)

지역

(City or Region)

목적

(Purpose of Stay)

거주 또는 체류관련기관

(Organization Concerned)

11. 신원보증인 명단 (List of References)

성명

(Name)

지위

(Position)

기관

(Organization)

주소

(Address)

전화

(Phone)

이메일주소

(Email Address)

 (연월일: yyyy/mm/dd)
성명 (Name) 서명 (Signature)

(Pledge)

1. 나는대한민국 정부초청 장학생으로서 다음 사항을 지킬 것을 서약합니다.

(1) 한국 대학 대학원의 학칙등에서 정한 규칙에 따라 최선을 다해서 학업과 연구에 전념한다.

(2) 한국의 법과 사회질서를 위반하지 않도록 행동할 것이며 모든 정치활동(정치목적의 집회·시위에의 참가, 정치결사, 정치적인 논문·선언의발표 ) 하지 않는다.

 (3) 한국에서 채무를 경우(국내 거주기간 ) 자기가 책임지고 변제한다.

 (4) 내가 선택한 대학원 지원 방식(자율 지원, 위탁대학 지원) 대하여 이후 대학원 진학 어떠한 이의도 제기하지 않는다.

 (5) 국제교육진흥원이 정한학사행정 조치 사항에 적극 협조하고 이를 준수한다.

2. 상기사항을 위반한 경우나, 장학생지원 서류의 기재사항이 허위 사실로 판명된 경우, 그리고대학()에서 징계처분, 성적불량 수학능력이 없다고 인정되어 국제교육진흥원으로부터 장학금지급을 중지 당하더라도 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. As a grantee of the Korean Governmentscholarship, I pledge to abide by the following rules;

(1) To refrain from violation ofuniversity regulations, and to fulfill my obligations as a student to the bestof my ability.

(2) To behave in a manner appropriate tothe Korean law and culture and society, and not to participate in any form ofpolitical activity (such as organizing a political party, joining a politicalparty, attending political meetings, publishing political articles anddeclarations, organizing or participating in demonstrations of politicalnature, and so on).

(3) To accept the responsibility forpaying any debts incurred in Korea

(4) To agreewith my decision concerning the application option(Unrestricted or DesignatedApplication) for graduate school after advancing to the graduate school aswell.

(5) To abide by all terms and regulationsset by the NIIED.

2. If I am proved to have violated any ofthe above articles, to have made a false statement in my application documentsor to have failed to comply with academic standards or the rules of universityor research institute, I shall accept the decision of the NIIED, even though itmay include the suspension or revocation of the scholarship.

 (연월일: yyyy/mm/dd)
(Name) 서명 (Signature)

(Study Plan)

아래 수학계획서를 한국어 또는 영어로 2 페이지이내로 A4 규격용지에 단면으로 작성하시오. 아래서식을 참고하여 수학또는 연구 목적 계획을 작성하시되, 특히 수학 또는 연구 활용계획은 추천자와 협의 작성하시오. 내용을 읽어볼 있도록 깨끗하게 타이핑하거나 인쇄하시오.(Write a study plan not exceeding 2 pages in Korean or English on an A4size format, and onesided only.The study plan must be written either in Korean or English. Please refer to thebelow sample format and include your purpose and plans for future academicstudy or research. In particular 'how you will utilize your knowledge acquiredin Korea' must be written after discussion with the referees. This must betyped or printed clearly in black ink. )

< (Sample)>

(Name)

생년월일 (Date of Birth)

출신국 전공

(Previous Major)

희망전공 또는 연구주제

(Desired Major or Research Topic)

한국어능력

(Korean Language Proficiency)

고급 (Adv.) □중급 (Int.) □초급 (Beg.)

시험명(Title of Test) 성적(Score)

영어 능력

(English Language Proficiency)

고급 (Adv.) □중급 (Int.) □초급 (Beg.)

시험명(Title of Test) 성적(Score)

수학목적 세부계획 (Purpose of Academic Study or Research and Detailed Plan)

한국에서 수학 또는 연구 활용 계획 (How would you use your knowledge acquired in Korea after returning to your home country? Pleas write a plan)

연락처

(Contact Information)

주소 (Address)

전화 (Phone)

이메일 (Email)

(연월일: yyyy/mm/dd)
성명 (Name) 서명 (Signature)

(Self
introduction Essay)

자기소개서를 2페이지이내로 서술식으로 작성(A4, 단면으로 작성)하되, 아래 내용을 포함하도록 하며, 내용을 알아볼 있도록 타이핑을 하거나인쇄하시오. Write anessay for selfintroduction not exceeding 2 pages on anA4size format, and onesided only. It is recommended to contain the following things andmust be typed or printed clearly in black ink.

출신배경 (Family Background)

출생지, 출생연도, 가족구성, 특기사항(place of birth, birthdate, family members, remarks)

학력 (Education)

출신학교명, 재학기간(,), 학위, 전공분야, 특기사항 (name(s) of school(s), date(s) ofattendance (yyyy/mm), degree(s) received, major(s), remarks)

경력 (Experience)

근무기관명, 재직기간 (,), 직위, 부서, 업무내용, 특기사항(name(s) of organization(s), date(s) of employment (yyyy/mm), position(s),department(s), duty(duties), remarks)

수상경력 (Awards)

참고가될만한 수상경력 (the awards you havereceived in your field of study or scientific research)

소지 기능(Skills)

언어능력 컴퓨터 활용능력 (languages and computer skills: indicate the level)

기타 (Others)

기타저술한 책이나 논문, 학회 봉사활동 참고가 만한 사항 (books, publications, dissertations, etc. ; dates published;conferences, community service activities, etc.)

(연월일: yyyy/mm/dd)
성명 (Name) 서명 (Signature)

(Letter of Recommendation)

바로 아래 부분은 지원자 본인이 작성하시오. (The very below is to be completed bythe applicant.)

성명 (Full Name)

(/이름: Last/M/First)

(Preferred University)

추천자께 (To the Referee)

상기 지원자에 대한 추천서를 작성하여 주시는데 감사를 드립니다. 지원자에 대한 귀하의 진솔하고 정확한평가를 부탁드립니다. 추천서는 지원자의 출신국 한국대사관에 제출하는 것으로 추천서를 작성하신 우편봉투에 밀봉하고 뒷면을봉인하여 지원자에게 주십시오. 필요하신 경우별지를 이용하실 있습니다.

(Thank you for writing this letter onbehalf of the person named above. Please indicate your candid and promptassessment of the above named applicant. Fill out the present form withadditional comments, seal it in an envelope, sign across the flap, and hand itto the applicant for submission to the Korean embassy in the applicant'scountry of origin. You may attach additional sheets if necessary.)

1. 지원자를 기간은 얼마 동안이며, 어떤 자격으로였습니까? (How long and in what capacity have you known theapplicant?)

2. 지원자의 장점 재능은 무엇입니까? (What are the strength and aptitude of the applicant?)

3. 지원자의 단점 보완이 필요한 부분은 무엇이라고 생각하십니까?(What are the applicant’s weaknesses? What weak points does s/he need toimprove?)

4. 지원자가 한국에서 수학계획서 대로학업에 충실할 것이라고 생각하십니까? 또한 지원자가 한국에서 습득한 지식의 향후 활용도에 대하여는 어떻게 생각하십니까? (How do you think the applicant can apply his or her studyplan at an educational institution in the Republic of Korea? Do you think s/hewill succeed in utilizing his/her knowledge acquired in Korea in the future?)

5. 귀하가알고 있는 다른 학생과 지원자의 자질을 비교하여 평가하여 주십시오.(Please assess the applicant’s qualities in the evaluation table below. Ratethe applicant compared to other individuals whom you are familiar with and whoare also applying for a graduate program in Korea.)

구분

(Classification)

매우 우수함

(Truly Exceptional)

우수함

(Excellent)

아주 좋음

(Very Good)

좋음

(Good)

평균 이하

(Below Average)

없음

(No comments or N/A)

상위 2%

(Top 2%)

상위 10%

(Top 10%)

상위 25%

(Top 25%)

보통 50%

(Middle 50%)

하위 25%

(Lower 25%)

지도력

(Leadership Potential)

대인관계

(Interpersonal Skills)

(구두)의사소통능력

(Oral Communication Skills)

의사표현능력

(Written Communication Skills)

상상력과 창의력

(Imagination and Creativity)

성취의욕

(Motivation)

자립심

(Independence)

융통성

(Flexibility)

6. 5항의 평가에 대한 귀하의 의견을 적어 주십시오. (Please provide us with comments on the ratings you have made inSection 5.)

추천자 인적 사항 (Referee’s Information)

1. 성명(/이름) Name in Full (Last/First/M.)

2. 소속기관 School or Firm

3. 직위 Position and Title

4. 주소 Address

5. 전화번호 (국가번호/지역번호/전화번호)

Phone: Country code/Area code/ Phone number)

 / /

6. 팩스번호 (국가번호/지역번호/팩스번호)

 Fax: County code/Area code/Phone number)

 / /

(연월일: yyyy/mm/dd)
추천자 서명 (Signature)

CERTIFICATE OF HEALTH

Chart: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Full Name: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Age: ___________________________ Sex: ------------------------------------------------------------------------------------

Date of Birth: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nationality: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Physical Examination:

Blood Pressure: Systolic _____________________Diastolic -------------------------------------------------- mmHg

Vision: Right 20/_____________ Left 20/_____________ Color Vision -----------------------------------------------

Corrected: Right /_____________15 Left /_____________15-------------------------------------------------------------

Dental Evaluation: Good ( ) Fair ( ) Poor( ) Needs Attention ( )

Clinical Evaluation:

Normal

Abnormal

Normal

Abnormal

Skin

Heart

Head & Face

Abdomen

Eyes

Rectum

Ears

Genitalia

Mouth & Throat

Extremities

Nose & Sinuses

Back & Spine

Neck

Neurological

Chest & Lungs

Mental

Other

If Abnormal:

2. Chest XrayExamination

Date taken:

Findings:

3. Laboratory Examination

Hemoglobin: ___________________ Gm/dl --------------------------------------------------------------------

Urine: S.G. Sugar Micro

Công văn 4287/BGDĐT-GDĐH  học bổng của Chính phủ Hàn Quốc  2008Hepatitis B:

Công văn 4287/BGDĐT-GDĐH  học bổng của Chính phủ Hàn Quốc  2008Stool for Parasite Oval:

Công văn 4287/BGDĐT-GDĐH  học bổng của Chính phủ Hàn Quốc  2008Serological Test forSyphilis & AIDS :

Other:

4. Summary:

This is to certify that the above namedapplicant has gone through a general medical examination and the findingsindicated here are true to the best of my knowledge.

In my opinion his/her health condition is

Excellent ( ) Good ( ) Fair ( ) Poor ( )

Remarks:

Date

Hospital or Institute

M.D

Signature