VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4287/VPCP - KTN
V/v giải phóng mặt bằng xây dựng các hạng mục còn lại của Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội.

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (côngvăn số 874/BXD-KHTC ngày 06 tháng 6 năm 2011) và ý kiến của Bộ Ngoại giao (côngvăn số 1916/BNG-QTTV ngày 13 tháng 6 năm 2011) về việc giải phóng mặt bằng xâydựng các hạng mục còn lại của Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội,Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng lập tiến độ, phương ántổ chức thi công xây dựng nơi đỗ xe ngầm tại lô E, hạng mục đường hầm và trạmđặt máy phát điện dự phòng của Nhà Quốc hội; xây dựng phương án thuê địa điểmphù hợp, bảo đảm ảnh hưởng thấp nhất đến hoạt động của Bộ Ngoại giao, báo cáoBan Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội trong tháng 7 năm 2011.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểBộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
- PTT Hoàng Trung Hải;
- BQL DA ĐTX Nhà QH và HT ĐB (mới);
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, QHQT, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (3). 14

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý