BỘ CÔNG THƯƠNG
--------------------

Số: 4288/BCT-XNK
V/v: Tạm nhập tái xuất đường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Duy Hùng
(Địa chỉ: Số 8 đường Hữu Nghị, Hòa Lạc, TP. Móng Cái, Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 02/TMXNKDH ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Duy Hùng về việc xin tạm nhập tái xuất mặt hàng đường kính, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Đề nghị Công ty làm thủ tục tạm nhập tái xuất mặt hàng đường tại cơ quan hải quan theo quy định hiện hành, không phải xin giấy phép của Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương thông báo để Công ty biết và thực hiện./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK.Liênbb (3)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Thành Biên