BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4288/TCT-CS
V/v: Khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3856/CT-TTra ngày 30/05/2013 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế nêu vướng mắc về việckhấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu. Về nội dung này, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 1 Mục II Phần B Thôngtư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế suất 0%áp dụng đối với hàng hóa bán vào khu phi thuế quan.

Căn cứ Điểm 1.3 Mục III Phần BThông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn điềukiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Theo trình bày của Cục Thuế tỉnhThừa Thiên Huế tại công văn số 3856/CT-TTra ngày 30/05/2013 thì việc giao nhậnhàng trên hợp đồng của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thái Ngọc cho Công tyTNHH MTV Phú Ngọc được thực hiện tại kho của đơn vị bán hàng cho Công ty TNHHDịch vụ và Thương mại Thái Ngọc (kho của Công ty TNHH Thương mại và sản xuấtĐức Khánh). Tuy nhiên theo hợp đồng mua bán gửi kèm (mặt hàng thép) cho thấytrường hợp này chưa đủ cơ sở xác định là mua bán giao hàng tay ba do địa điểmgiao hàng của hợp đồng mua hàng giữa Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại TháiNgọc với Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Đức Khánh tại kho của Công ty TNHHThương mại và sản xuất Đức Khánh, đối với hợp đồng bán hàng giữa Công ty TNHHDịch vụ và Thương mại Thái Ngọc với Công ty TNHH MTV Phú Ngọc quy định địa điểmgiao hàng tại kho Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thái Ngọc.

Để có cơ sở xem xét điều kiện kêkhai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu vào Khu Kinh tếThương mại Lao Bảo của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thái Ngọc, đề nghịCục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế ngoài việc kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ,chứng từ, hóa đơn đầu vào, hóa đơn bán hàng, chứng từ thanh toán qua ngân hàngcần kiểm tra sổ sách kế toán liên quan đến xuất, nhập, tồn kho hàng hóa, chiphí vận chuyển, bốc xếp, chi phí kinh doanh liên quan đến mặt hàng xuất khẩuvào Khu Kinh tế Thương mại Lao Bảo của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại TháiNgọc và người bán, người mua hàng của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại TháiNgọc.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Thừa Thiên Huế biết và căn cứ kết quả thanh tra, tình hình thực tế để giảiquyết theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân