VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4288/VPCP-KTN
V/v báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tạicông văn số 5452/BTC-ĐT ngày 04 tháng 5 năm 2013, về việc báo cáo kết quả kiểmtra tình hình thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La; để thựchiện hoàn thành Dự án theo đúng tiến độ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầuỦy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, các bộ: Kế hoạch và Đầutư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo và tổ chứcthực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh: SơnLa, Điện Biên, Lai Châu:

a) Về giải ngân, tạm ứng và thu hồivốn tạm ứng:

- Các địa phương tập trung chỉ đạođẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thành phần và tiến độ giải ngân, tạm ứngtheo đúng quy định;

- Có biện pháp về kinh tế và hànhchính tích cực, có hiệu quả để thu hồi số dư tạm ứng trong thanh toán theo đúngquy định, đặc biệt là các dự án có số dư tạm ứng quá hạn nêu tại văn bản trêncủa Bộ Tài chính;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La,Điện Biên bố trí cho các dự án đã tạm ứng từ nguồn vốn Dự án di dân, tái địnhcư thủy điện Sơn La để hoàn trả cho Dự án này.

b) Về công tác quyết toán dự ánhoàn thành: Các địa phương chỉ đạo thường xuyên và quyết liệt hơn nữa trongcông tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành với các biện pháp cụ thể, gồm:

- Tăng cường cán bộ làm công tácthẩm tra quyết toán ở các huyện; quan tâm tổ chức công tác tập huấn chế độchính sách cho các chủ đầu tư, các cơ quan quản lý đầu tư xây dựng trên địabàn, nhằm nâng cao năng lực quản lý dự án và đẩy nhanh tiến độ quyết toán dự ánhoàn thành;

- Gắn việc bố trí vốn đầu tư chocác dự án với việc quyết toán dự án hoàn thành và chế độ báo cáo định kỳ vềcông tác quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của Bộ Tài chính tại Thôngtư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011;

- Xử lý dự án chậm quyết toán theovăn bản số 921/TTg-KTTH ngày 20 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc báo cáo công tác quyết toán dự án hoàn thành;

- Ưu tiên bố trí vốn cho các dự ánđã được phê duyệt quyết toán nhưng còn thiếu vốn, các dự án sắp hoàn thành đểbàn giao đưa vào sử dụng.

2. Đối với các Bộ, ngành Trungương:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí đủvà kịp thời kế hoạch vốn cho các dự án của các địa phương đã hoàn thành bàngiao đưa vào sử dụng, các dự án chuyển tiếp đã có khối lượng hoàn thành còn nợkhối lượng, thiếu vốn thanh toán, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định;

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợpvới các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tụckiểm tra, giúp đỡ các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu tháo gỡ những khó khăn,vướng mắc về cơ chế chính sách trong quá trình thực hiện Dự án di dân, tái địnhcư thủy điện Sơn La nhằm hoàn thành tiến độ Dự án theo đúng chỉ đạo của Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải tại văn bản số 350/TB-VPCP ngày 11 tháng 10 năm 2012 củaVăn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Công Thương, Xây dựng;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ