VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4289/VPCP-QHQT
V/v đề nghị CP Nhật Bản cung cấp trang thiết bị cho dự án nguồn nhân lực

Hà Nội, ngày 03tháng 9 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5079/BKH /KTĐN ngày 20 tháng 8 năm 2003), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Chính phủ Nhật Bản cung cấp 02 hệ thống bảo vệ thư viện và 02 máy photocopy cho dự án “Trung tâm Hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản” do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tiếp nhận và sử dụng các trang thiết bị nói trên theo quy định hiện hành.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự