TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 429/CT-TTHT
V/v: Điều chỉnh hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH DaeYun Việt Nam
Đ/chỉ : KCX Linh Trung II, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Mã số thuế: 0300741383

Trả lời văn thư số 03/CV /DY ngày30/12/2014 của Công ty về điều chỉnh hoá đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 2.8 Phụ lục 4 ban hànhkèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định lập hóa đơn trong một sốtrường hợp:

“Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa,người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua pháthiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phầnhàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóađơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiềnthuế GTGT (nếu có).

Trường hợp người mua là đối tượngkhông có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bảnghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuếGTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóađơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.”

Trường hợp Công ty theo trình bày làdoanh nghiệp chế xuất đã bán hàng hóa cho khách hàng ở nước ngoài nhưng sau đóphát hiện hàng bị lỗi, khách hàng nước ngoài trả lại hàng hóa thì hai bên muabán lập văn bản trả lại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo hóa đơnbán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng năm), lý do trả hàng, Công ty làm thủ tụcnhập lại hàng hóa theo quy định. Căn cứ văn bản trả lại hàng, hồ sơ chứng từnhập lại hàng hóa Công ty điều chỉnh giảm doanh thu bán hàng.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. PC;
- P. KT số 1;
- Lưu: HC, TTHT.
4384- 324009/2015/hdct / tta

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga