BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 429/TCHQ-GSQL
V/v hàng hóa NK chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2010

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội

Trả lời đề nghị Cục Hải quan TP. HàNội về việc sửa đổi quy định về hàng hóa nhập khẩu được chuyển cửa khẩu tạikhoản 3 Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ(không cho phép chuyển cửa khẩu đối với hàng tiêu dùng nhập khẩu phải nộp thuếngay), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Hàng tiêu dùng nhập khẩu phảinộp thuế xong trước khi nhận hàng theo danh mục do Bộ Công Thương quy định (trừhàng hóa nhập khẩu là vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất) phải làm thủ tụchải quan tại cửa khẩu nhập, không được chuyển cửa khẩu, không được gửi khongoại quan là một trong các biện pháp góp phần kiềm chế nhập siêu. Yêu cầu cánbộ, công chức Cục Hải quan TP. Hà Nội và các đơn vị trong toàn ngành tiếp tụcquán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết số 36/2009/QH12 ngày 6/11/2009 của Quốchội và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh xuất khẩu, kiểmsoát nhập siêu (công văn số 7332/VPCP-KTTH ngày 20/10/2009, công văn số 2600/TTg-KTTH ngày 30/12/2009) của Bộ Tài chính (công văn số 17433/BTC-TCHQngày 11/12/2009) và phổ biến để các doanh nghiệp phối hợp thực hiện.

2. Việc sửa Nghị định số154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan đang xem xétvào thời điểm thích hợp.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan TP. Hà Nội biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế - BTC (để phối hợp);
- Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Trang Website;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường