BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 429/TCT-CS
V/v: chính sách thuế TTĐB.

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2015.

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7310/CT-Ktra1 ngày 12/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế với nội dung vướng mắc vềchính sách thuế đối với hoạt động E-Casino. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006 và Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2008; điểm 2 mụcII phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007, Khoản 2Điều 12 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011, Khoản 2Điều 13 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Luật quản lý thuế; Khoản 9 Điều 5 Thông tư số 64/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 và Khoản 9 Điều 5 Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TTĐB thìgiá tính thuế TTĐB đối với kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng được xác địnhbằng doanh thu từ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng đã trừ tiền trả thưởngcho khách tức là bằng số tiền thu được (chưa có thuế GTGT) do đổi cho khách trướckhi chơi tại quầy đổi tiền hoặc bàn chơi, máy chơi trừ đi số tiền đổi trả lạikhách hàng chia cho (1 + thuế suất thuế TTĐB).

Tổng cục Thuế đã có công văn số 2791/TCT-CS ngày23/7/2014 trả lời Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế và Công ty cổ phần du lịch HươngGiang, theo đó thuế TTĐB là loại thuế khai theo tháng, vì vậy doanh thu hoạt độngkinh doanh trò chơi điện tử có thưởng để tính thuế TTĐB được tính theo tháng,không tính theo từng lần kiểm tiền thu, chi và như vậy không được bù trừ số tiềntrả thưởng còn âm của tháng trước chuyển sang.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thừa ThiênHuế được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS(4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân