ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 429/UBND-XD
V/v hướng dẫn tính dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 02 năm 2008

Kinh gửi:

- Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị trong tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện và thành phố.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 04/TT-SXD ngày29/01/2008 về việc hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến nhưsau:

1. Đồng ý cho dùng hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công KM= 1,134 khi sử dụng bộ đơn giá năm 2006 của tỉnh Bình Định để tính chi phí đầutư xây dựng công trình như đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình nêu trên.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các huyện vàthành phố, các sở, ban, đơn vị trong tỉnh hướng dẫn tổ chức thực hiện theoThông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng về điều chỉnh dựtoán xây dựng công trình; điều chỉnh giá hợp đồng cho các công trình có khốilượng thực hiện từ ngày 01/01/2008 về sau theo các điều khoản đã ghi trong hợpđồng do việc thay đổi mức lương tối thiểu theo Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày16/7/2007 của Chính phủ.

Văn bản này điều chỉnh, bổ sung văn bản số 122/UBND-XD ngày14/01/2008 của UBND tỉnh.

Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện và thành phố,Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP+CV;
- Lưu: VT, K14 (TK.50b)

KT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCHLê Hữu Lộc