BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4292/BHXH-CĐBHXH
V/v hướng dẫn chứng từ giải quyết chế độ BHXH đối với NLĐ mắc bệnh lao

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Cácđơn vị sử dụng lao động

Thời gian gần đây do một số vướng mắc về thủ tục,NLĐ khi điều trị bệnh lao chưa được các cơ sở y tế kịp thời cấp các chứng từnghỉ ốm bệnh dài ngày để giải quyết chế độ BHXH.

Sau khi trao đổi thống nhất với Bệnh viện Phạm NgọcThạch, BHXH thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn việc giải quyết cấp hồ sơ, thủ tụclàm cơ sở thanh toán chế độ BHXH cho các trường hợp điều trị bệnh lao như sau:

1) Trường hợp thứ 1: Bệnh nhân điều trị NỘITRÚ khi ra viện sẽ được cấp:

§ Giấy ra viện (có ghi rõ chẩn đoán bệnh)

§ Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫuC65-HD), mỗi đợt nghỉ 10 ngày theo quy định.

2) Trường hợp thứ 2: Bệnh nhân tiếp tục điềutrị NGOẠI TRÚ (thời gian này mới được tính là điều trị dài ngày):

a) Các bệnh nhân cần quản lý về chuyên môn và bệnhnhân có yêu cầu điều trị tại Phòng khám sẽ tiếp tục được điều trị ngoại trú tạiPhòng khám lao Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (ví dụ: bệnh nhân cần theo dõisát về chuyên môn mà tổ lao không đủ khả năng để theo dõi, một số trường hợpphức tạp như lao đa cơ quan, dị ứng thuốc…, một số trường hợp điều trị lao thử...). Các đối tượng này sẽ được cấp:

§ Biên bản hội chẩn (ghi rõ tên bệnh thuộcdanh mục bệnh dài ngày, cấp 01 lần duy nhất)

§ Phiếu xác nhận đợt điều trị lao (thực hiệntừ ngày 01/ 11/ 2013 thay cho cấp mẫu C65-HD trước đây), với thời gian điều trịlà 30 ngày mỗi đợt.

b) Các trường hợp còn lại được điều trị ngoại trútại Tổ lao các quận, huyện trong thành phố Hồ Chí Minh. Các đối tượngnày sẽ được cấp:

§ Biên bản hội chẩn (ghi rõ tên bệnh thuộcdanh mục bệnh dài ngày, cấp 01 lần duy nhất)

§ Phiếu xác nhận đợt điều trị lao, với thờigian điều trị là 30 ngày mỗi đợt.

Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động triển khainhững nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghịphản ánh về Bảo hiểm xã hội TP.HCM (P. Chế độ BHXH) để được hướng dẫn thêm./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- BV Phạm Ngọc Thạch;
- Website BHXH/TP;
- BHXH quận, huyện;
- Lưu VT, P.CĐBHXH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Tiến