BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4292/TCT-CS
V/v Hướng dẫn về chính sách lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Liên Thái Bình Dương
(Đ/c: Lầu 3, tòa nhà Opera View,161 Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời Công văn số 336- 13/CV ngày23/10/2013 của Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Liên Thái Bình Dương về lệ phí trướcbạ tàu trần có thời hạn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CPngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ:

+ Tại khoản 4, Điều 2, Chương I,quy định đối tượng chịu lệ phí trước bạ:

"4. Thuyền, kể cả duthuyền."

+ Tại Điều 3, Chương I, quy địnhngười nộp lệ phí trước bạ:

"Tổ chức, cá nhân có tàisản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 Nghị định này phảinộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhànước có thẩm quyền, trừ các trường hợp quy định tại Điều 4 Nghị định này."

- Tại Khoản 1, Điều 14, Mục 2,Chương II Bộ Luật hàng hải Việt Nam số 40/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hộinước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định nguyên tắc đăng ký tàu biển:

"1. Việc đăng ký tàu biểnViệt Nam được thực hiện theo những nguyên tắc sau đây:

a) Tàu biển thuộc sở hữu của tổchức, cá nhân Việt Nam được đăng ký trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nambao gồm đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam và đăng ký quyền sở hữu tàu biển đó.

Tàu biển thuộc sở hữu của tổchức, cá nhân nước ngoài có đủ điều kiện quy định tại Điều 16 của Bộ luật nàyđược đăng ký trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam. Việc đăng ký tàu biểnViệt Nam bao gồm đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam và đăng ký quyền sở hữu tàubiển đó hoặc chỉ đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam.

Tàu biển nước ngoài do tổ chức,cá nhân Việt Nam thuê theo hình thức thuê tàu trần, thuê mua tàu có thể đượcđăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam.

b) Tàu biển đã đăng ký ở nướcngoài không được đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp đăng ký cũđã được tạm ngừng hoặc đã bị xóa;

c) Việc đăng ký tàu biển ViệtNam do Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam thực hiện công khai và thu lệ phí; tổchức, cá nhân có quyền yêu cầu được cấp trích lục hoặc bản sao từ Sổ đăng kýtàu biển quốc gia Việt Nam và phải nộp lệ phí".

Căn cứ quy định trên, trường hợpCông ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Liên Thái Bình Dương thuê tàu trần (du thuyền) củaCông ty nước ngoài, thời hạn thuê là 4 năm thì Công ty phải nộp lệ phí trước bạkhi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyTNHH Xuất Nhập Khẩu Liên Thái Bình Dương được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (02b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn