TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42921/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư SCIC - Bảo Việt
(Địa chỉ: 220 TrầnDuy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)
MST: 0103946624

Trả lời công văn số 09/BSI-TCKT ngày 06/4/2015 của Công tyCP Đầu tư SCIC - Bảo Việt hỏi về chính sách thuế, Cục thuếThành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2.5d Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày26/12/2013 của Chính phủ quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khixác định thu nhập chịu thuế.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhậpchịu thuế bao gồm:

2.5. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợpsau:

d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệptư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ);thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người nàykhông trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.”

Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số111/ 2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013,Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cảicách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế:

“2. Sửa đổi, b sung khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điềunày, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất,kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hp pháp theo quy định của pháp luật…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty CP Đầu tư SCIC - BảoViệt phát sinh các khoản chi về thù lao và chiphí hoạt động của ban kiểm soát, nếu các thànhviên này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh của Công ty thì các khoản chi phí nêu trên không được tính vào chiphí được trừ khi xác địnhthu nhập chịu thuế đểtính thuế TNDN.

Cục thuế Thành phố Hà Nội trả lời để Công ty CP Đầu tư SCIC - BảoViệt được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng kiểm tra thuế số 6;
-
Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn