VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4293/VPCP - KTN
V/v cấp giấy phép khai thác đá hoa tại tỉnh Yên Bái

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môitrường (công văn số 2272/BTNMT-ĐCKS ngày 23 tháng 6 năm 2011) về việc cấp giấyphép khai thác đá hoa tại tỉnh Yên Bái, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiếnnhư sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc khaithác đá hoa khu vực Liễu Đô 4, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếpnhận hồ sơ, thẩm định, cấp giấy phép khai thác đá hoa tại khu vực nêu trên chodoanh nghiệp theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cáccơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Tổng cục ĐC & KS;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Vụ ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), Dg (14).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý