VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4293/VPCP-VX
V/v triển khai Dự án Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Cộng hoà Pháp - Paris

Hà Nội, ngày 3tháng 9 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Văn hoá-Thông tin,
- Bộ Ngoại giao

.

Xét đề nghị của Bộ Văn hoá-Thông tin (công văn số 3071/VHTT-KH ngày 14/7/2003) về việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Về chủ trương, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc xây dựng Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp; song về nội dung cụ thể, quy mô, phương thức hoạt động vẫn có những ý kiến khác nhau, đặc biệt là phương thức duy trì hoạt động của Trung tâm.

Bộ Văn hoá-Thông tin cần làm việc kỹ với Bộ Ngoại giao về những khía cạnh liên quan và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để Bộ Văn hoá-Thông tin và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự