ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 4294/TNMT-TTĐK
V/v: hướng dẫn việc đăng ký thế chấp nhà ở

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Ngày 03 tháng 5 năm 2007, Ủyban nhân dân thành phố có Công văn số 2511/UBND-ĐT đã chỉ đạo đối với nhà, đấtđược cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở; giấychứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (sauđây gọi tắt là giấy hồng mới) thì tạm ngưng việc ghi nhận nội dung đăng ký thếchấp tại trang bổ sung giấy chứng nhận. Tuy nhiên hiện nay việc giải quyết đăngký thế chấp của các quận, huyện không thống nhất và có một số quận, huyện tựngưng đăng ký thế chấp đối với nhà đất có giấy hồng mới đã làm ảnh hưởng đếnquyền và nghĩa vụ của người dân.

Ngày 21 tháng 5 năm 2007 LiênBộ Tư pháp - Bộ Xây dựng - Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam ban hành Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN hướngdẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp nhà ở; theo đó nếu đăng ký thế chấp nhàở cùng với quyền sử dụng đất ở thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thựchiện đồng thời việc đăng ký thế chấp nhà ở và quyền sử dụng đất ở; và Văn phòngđăng ký quyền sử dụng đất chỉ ghi nhận nội dung đăng ký thế chấp vào sổ địachính và sổ theo dõi biến động đất đai, không ghi nhận đăng ký thế chấp, xóathế chấp trên giấy chứng nhận hoặc trang bổ sung kèm theo giấy chứng nhận.

Để thống nhất trong việc giảiquyết hồ sơ đăng ký thế chấp không gây trở ngại cho người có nhu cầu thực hiệnngay việc thế chấp nhà ở, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dânquận, huyện chỉ đạo cơ quan đăng ký quận, huyện thực hiện:

1. Trong thời gian đến khiThông tư số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN có hiệu lực pháp luật thì việc đăngký thế chấp nhà ở được thực hiện như sau:

a) Đối với giấy hồng mới; giấychứng nhận quyền sở hữu công trình được cấp theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CPngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhàở, quyền sở hữu công trình xây dựng (giấy hồng Nghị định 95):

Đăng ký thế chấp theo quy địnhhiện hành; trình tự, thủ tục được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của liên Bộ Tư pháp và Bộ Tàinguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sửdụng đất, tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là Thông tư 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT );

Không ghi nhận nội dung đăng kýthế chấp trên giấy chứng nhận (hoặc trên trang bổ sung kèm theo giấy chứng nhận- gọi tắt là trang bổ sung).

b) Đối với hồ sơ có giấy chứngnhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cấp theo Nghị định số 60/CP (giấy hồng cũ):

Thực hiện như đối với giấychứng nhận quyền sử dụng đất (giấy đỏ); trình tự, thủ tục theo Thông tư liêntịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT

Khi Thông tư số05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN có hiệu lực thì chấm dứt việc ghi nhận nội dungđăng ký trên giấy hồng cũ.

2. Trong trường hợp nhà ở thếchấp chưa có thông tin về thửa đất, do đó không thể biết được vị trí của nhà ởnày trên bản đồ địa chính để ghi vào sổ bộ địa chính thì Văn phòng đăng kýquyền sử dụng đất quận, huyện sử dụng mẫu sổ đăng ký thế chấp nhà ở kèm theoThông tư số 05/2007/TTLT-BTP-TXD-BTNMT-NHNN để ghi nội dung đăng ký thế chấp.

3. Đối với các loại giấy hồngđã đăng ký thế chấp trên giấy chứng nhận hoặc trên trang bổ sung, khi có yêucầu chỉnh lý hoặc xóa đăng ký thì cơ quan đăng ký thể hiện các nội dung đăng kýthay thế này trên trang bổ sung.

Trong quá trình thực hiện nếu cóphát sinh các vấn đề có liên quan; đề nghị các quận, huyện phản hồi lại Sở Tàinguyên và Môi trường để có hướng dẫn thực hiện./.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đào Anh Kiệt