BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4297/BCT-XNK
V/v thanh lý tài sản của doanh nghiệp chế xuất

Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2014

Kính gửi:

Tổng cục Hải quan
(Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 3179/TCHQ-GSQL ngày 28 tháng 3năm 2014 củaTổng cục Hảiquan về việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp chế xuất, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Về thanh lý tài sản của doanh nghiệpcó vốn đầu tư nước ngoài

Tại khoản 4 mục IIThông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ Thương mại(nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công,thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghịđịnh s 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của LuậtĐầu tưquy định về thanh lý hàng nhập khẩu,trong đó có quy định: “Doanh nghiệp có vn đutư nước ngoài được thanh lý hàng hóa nhập khẩu bao gồm: máy móc, thiết bị,phương tiện vận chuyển, nguyên liệu, vật tư và các hàng hóa nhập khẩu khác thuộcsở hữu của doanh nghiệp theo các hình thức: xuất khu, nhượng bán tại thị trường Việt Nam, cho, biếu, tặng, tiêuhy.”

Đồng thời, tại Thông tư số 04/2007/TT-BTM nêu trên, Bộ CôngThương còn có quy định về hàng hóa thuộc diện thanhlý (điểm b khoản 4 phần II), điều kiện thanh lý hàng hóa nhập khẩu (điểm c khoản4 phần II), thủ tục thanh lý tài sản (phần III).

Theo đó, doanh nghiệp có vn đầu tư nước ngoài nói chung và doanh nghiệp chế xut nói riêng được thanh lý tài sảnthuộc quyn sở hữu của doanh nghiệp phù hợp vớicác quy định tại Thông tư số 04/2007/TT-BTM nêu trên.

2. Về mua bán hàng hóa thanh lý giữadoanh nghiệp chế xuất với doanh nghiệp khác trên lãnh th Việt Nam

a. Doanh nghiệp chế xuất bán hàng thanh lý cho doanh nghiệpchế xuất khác

- Khoản 2 Điều 28 Luật Thương mại năm 2005 có quy định: “Nhập khẩu hànghóa là việc hàng hóa được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vựcđặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quyđịnh của pháp luật.”

- Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ có quyđịnh:

+ “Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chếxuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế,kho ngoại quan, khu kinh tếthương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khácđược thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có quan hệ mua bán traođổi hàng hóa giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khu, nhập khẩu.” (khoản 2 Điều 1);

+ “Hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuếquan khác” thuộc đối tượng không chịu thuế (khoản 3 Điều 2).

- Điều 3 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chínhphủ quy định:

+ “Đối với thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài, công ty vàchi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam: Các thương nhân, công ty, chi nhánhkhi tiến hành hoạt động thương mại thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định này,ngoài việc thực hiện các quy định tại Nghị định này, còn thực hiện theo các quyđịnh khác của pháp luật có liên quan, các cam kết của Việt Nam trong các điu ước quốc tế màCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và lộ trình do Bộ Công Thươngcông bố.” (khoản 2)

+ “Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện, khixuất khẩu, nhập khẩu, ngoài việc thực hiện quy định của Nghị định này, thươngnhân phải thực hiện quy định của pháp luật về điều kiện xuất khẩu, nhập khẩuhàng hóa đó.” (khoản 3)

Theo đó, Bộ Công Thương thấy rằng, trường hp doanh nghiệp chế xuất bán hàng hóa thanh lý cho doanh nghiệp chế xuất kháckhông chịu sự điều chnhbởi quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu và do vậy không thuộc đi tượng điều chỉnh của Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng cm nhập khẩu quy định tại Phụ lục IThông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương.

b. Doanh nghiệp chế xuất bán hàng thanh lý vào nội địa

- Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 củaChính phủ có quy định: “Quan hệ mua, bán hàng hóa giữa doanh nghiệp chế xuất vớithị trường nội địa thực hiện theo quy định của pháp luật v thương mại.”

- Khon 2 Điều 1 Nghị định số87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định về Khu phi thuếquan có quy định: “quan hệ mua bántrao đổi hàng hóa giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xut khu, nhập khu.”

Theo đó, Bộ Công Thương thấy rằng, về nguyên tắc, khi doanhnghiệp chế xuất bán hàng hóa thanh lý vào nội địa là quan hệ xuất khu, nhập khu.

Tuy nhiên, tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ -CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định s 29/2008/NĐ-CP ) của Chính phủ có quyđịnh:

“Doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa tài sảnthanh lý của doanh nghiệp và các hàng hóa theo quy định của pháp luật v đu tư và thương mại. Quan hệ trao đổi hàng hóa được sản xuất các khu chế xut, doanh nghiệp chế xuất với các khuvực khác trên lãnh th ViệtNam, trừ khu phi thuế quan, là quanhệ xuất, nhập khẩu.”

Vì vậy, để tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệpchế xuất khi bán vào nội địa hàng hóa thanh lý còn giá trị sử dụng, Bộ CôngThương đề nghị Tng cục Hải quannghiên cứu và có hướng dẫn thủ tục hải quan phù hợp.

Bộ Công Thương trao đổi một số ý kiến trên để Tổng cục Hảiquan tham khảo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Các Vụ: KH, PC;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh