BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4297/QLD-CL
V/v góp ý Dự thảo TCVN-52 chuyên luận bổ sung DĐVN IV

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh, Viện kiểm định Quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế, Viện Dược liệu Các Trường Đại học Dược, Y Dược
- Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam
- Tổng Công ty dược Việt Nam
- Các Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc

Theo kế hoạch đã được Bộ Khoa học Côngnghệ và Bộ Y tế phê duyệt, Hội đồng dược điển Việt Nam đã tổ chức biên soạn,xây dựng dự thảo 52 Tiêu chuẩn quốc gia về thuốc (TCVN) - Chuyên luận bổ sungDược điển Việt Nam 4.

Thực hiện quy định hiện hành về thủtục xây dựng TCVN và để đảm bảo các tiêu chuẩn quốc gia về thuốc - Chuyên luậnDược điển Việt Nam thực thi trong quá trình áp dụng, Cục Quản lý dược kính đềnghị Quý cơ quan/đơn vị nghiên cứu và cho ý kiến đóng góp về Dự thảo 52 TCVN -Chuyên luận bổ sung Dược điển Việt Nam 4 nêu trên. Ý kiến góp ý xin gửi bằngvăn bản hoặc thư điện tử theo địa chỉ: pqlcl.qld@gmail.com về Cục Quản lý dượctrước ngày 12/04/2013.

Quý cơ quan tham khảo nội dung Bảndự thảo 52 TCVN - Chuyên luận Dược điển Việt Nam IV trên trang thông tin điệntử của Cục Quản lý dược theo địa chỉ sau: www.dav.gov.vn trên trang chủ tạithư mục Dự thảo bổ sung DDVN 4.

Rất mong sự hợp tác của Quý cơquan.

Xin trân trọng cám ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Điểm TBT;
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, CL.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh