Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 4298/TCT-CS
NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2002 VỀ VIỆC THỦ TỤC
THỰC HIỆN ƯU ĐàI ĐẦU TƯ

Kínhgửi: - Tổng cục Hải quan

Trả lời Công văn số 3978/TCHQ-KTTT ngày 22 tháng 8 năm 2002 của Tổng cục Hải quan hỏi về việc thủ tụcthực hiện miễn thuế cho thiết bị nhập khẩu phục vụ dự án đầu tư, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Tại Điều 26 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửađổi) số 03/1998/QH10 có quy định: "Miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, máymóc tạo thành tài sản cố định:

Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng (nằmtrong dây chuyền công nghệ) nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệphoặc mở rộng quy mô đầu tư, đổi mới công nghệ;

Thiết bị, máy móc và phương tiện vận tải chuyên dùng nói tạiđiều này muốn được hưởng miễn thuế nhập khẩu phải được cơ quan có thẩm quyềnquyết định cho hưởng ưu đãi đầu tư chấp thuận và phải đăng ký với hải quan cửakhẩu để thực hiện".

Căn cứ theo quy định nêu trên thì các cơ sở sản xuất kinhdoanh có dự án được ưu đãi đầu tư, nhập khẩu thiết bị, máy móc, phương tiện vậntải chuyên dùng (nằm trong dây chuyền công nghệ) thuộc loại trong nước chưa sảnxuất được để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu phảiđược cơ quan có thẩm quyền quyết định cho hưởng ưu đãi đầu tư chấp thuận vàphải đăng ký với hải quan cửa khẩu để thực hiện.

Đề nghị Tổng cục Hải quan thực hiện đúng theo quy định củacác văn bản pháp luật hiện hành.

Công văn này thay thế Công văn số 803 TCT/CS ngày 20/2/2002.