VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4298/VPCP-KTN
V/v cấp phép thăm dò khoáng sản titan tại tỉnh Bình Thuận

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Xét đề nghị củaBộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 2143/BTNMT-ĐCKS ngày 14 tháng 6 năm2011) về việc cấp phép thăm dò khoáng sản titan tại tỉnh Bình thuận, Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý vềnguyên tắc việc thăm dò 5 khu vực quặng titan sa khoáng tại tỉnh Bình Thuận nhưđề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn nêu trên.

2. Bộ Tài nguyênvà Môi trường tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, cấp giấy phép thăm dò cho các doanhnghiệp theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chínhphủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Tổng cục ĐC & KS;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), Dg (14)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý