VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4299/VPCP-KTN
V/v cấp giấy phép khai thác đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại Đông Nam Lèn Áng, tỉnh Quảng Bình

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môitrường (công văn số 2235/BTNMT-ĐCKS ngày 21 tháng 6 năm 2011) về việc cấp giấyphép khai thác đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại Đông Nam Lèn Áng, tỉnh QuảngBình, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc khaithác đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Đông Nam Lèn Áng, xã Ngân Thủy,huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếpnhận hồ sơ, thẩm định, cấp giấy phép khai thác đá vôi tại khu vực nêu trên chodoanh nghiệp theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cáccơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Tổng cục ĐC & KS;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), Dg (14)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý